KÖPVILLKOR

Viktigt: Läs noggrant igenom dessa villkor innan du beställer https://jaguar.welcome.naviextras.com-tjänster och -artiklar som erbjuds på denna webbplats eller i InControl Touch Map Updater.

Senast uppdaterad och gäller från och med 24 juli 2017.

Innehållsförteckning

I. Omfattning
II. Webbplatsoperatörens kontaktinformation
III. Definitioner
IV. Allmänna villkor
Användarkonto
Beställning och Avtal
V. Inköp av Produkter och Tjänster
VI. Köpprocess
VII. Pris och betalning
VIII. Kompatibilitet
IX. Parternas ansvar och skyldigheter
X. Hävning av Avtalet
XI. Återkallande/Avslutande för Kunder
XII. Garanti rörande defekter, Produktansvar och garanti
XIII. Begränsat ansvar
XIV. Produktlicensvillkor
XV. Speciella omständigheter som gäller vissa Tjänster
15.1 Abonnemang på tjänster i realtid
15.2 Kostnadsfria kartuppdateringar för kartor som köpts online och andra uppdateringstjänster
XVI. Speciella omständigheter som gäller Kartprodukter med Tidsbegränsad Licens
XVII. Köpprocess för hämtningsbara Produkter och fysiska Produkter
1 Lägg i kundvagn
2 Betalningsprocess
3 Ange fakturadata och leveransadress om det behövs
4 Verifiera och skicka beställningen
5 Betalning & fakturering
6 Leverans
A. Leverans genom elektronisk nedladdning
B. Fysisk leverans
XVIII. Inköpsprocess för Aktivering
XIX. Köpprocess med förbetald kod
XX. Kundsupport
XXI. Diverse
Bilaga 1
Bilaga 2

 

I. Omfattning

1.1. Detta är köp- och användningsvillkoren rörande inköpet och användningen av alla de produkter (hädanefter benämnda ”Villkoren”) som köps från NNG Software Developing and Commercial Llc., ett företag som lyder under ungersk lag (hädanefter benämnt ”Webbplatsoperatör”) på https://jaguar.welcome.naviextras.com och dess underdomäner (hädanefter benämnd ”Webbplats”) eller i InControl Touch Map Updater (vilket definieras senare i Kapitel III. nedan).

1.2. Genom att godkänna och skicka din beställning godkänner du följande villkor.

1.3. Kundernas personliga data behandlas i enlighet med vår dataskyddsprincip vilken finns på Webbplatsen genom följande länk: https://jaguar.welcome.naviextras.com eller i InControl Touch Map Updater (vilket definieras senare i Kapitel III. nedan). Dataskyddsprincipen är inbyggd i nuvarande Villkor.

II. Webbplatsoperatörens kontaktinformation

Namn: NNG Software Developing and Commercial Ltd.
Registrerat kontor: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Ungern
Postadress och primär plats för affärsverksamheten: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Ungern
Finns i handelsregistret som innehas av stadsdomstolen som domstol för registrering under registreringsnumret: 01-09-891838
Skattenummer:13357845-2-44
EU VAT ID: HU13357845
Telefon: +36 1 872 0000
Fax: +36 1 872 0100
E-post: info@naviextras.com

III. Definitioner

Aktivering: innebär inköp av en Aktiveringskod vilken låter användaren aktivera Innehållet, Programvara, Uppdateringar, Tjänster på sin Enhet.

Aktiveringskod: innebär en alfanumerisk kod, tillhandahållen av Webbplatsoperatören till Kunden, vilken gör det möjligt att utföra Aktivering. Aktiveringskoden kan endast användas för Aktivering på samma Enhet som tillhandahöll Beställningskoden.

Avtal: har den betydelse som det ges i Avsnitt 4.5. nedan.

Bankdag: innebär en dag annan än en lördag, söndag eller annan dag då banker har rätt eller enligt lag är skyldiga att vara stängda i Ungern och/eller, om fysisk leverans skulle vara fallet, i landet där leveransen ska ske och/eller, om kontantbetalning skulle vara fallet, i landet där fordringsägarens bank befinner sig.

Kompatibilitet: innebär att Produkter kan fungera (installeras, köras och visas) normalt på Enheten och samverka med Programvaran. Webbplatsoperatören utför rimliga ansträngningar att tillhandahålla Kunden all nödvändig information rörande Kompatibiliteten när Produkten erbjuds. Ytterligare kompatibilitetskrav visas också för varje Produkt på de detaljerade Produktbeskrivningssidor som går att nå via länkarna med beteckningen ”Läs mer”.

Konsument: en fysisk person som agerar i syften som ligger utanför hans bransch, yrke eller affärsverksamhet.

Innehåll: innebär (men är inte begränsat till) kartor, intressanta platser, 3D-innehåll, röster, språkfiler och annat navigeringsrelaterat innehåll eller information som kan överföras till och användas på din Enhet med din Programvara.

Kund: innebär en registrerad användare som skickar en köporder för Programvara, Uppdateringar, Innehåll, Tjänster eller Aktiveringskod på Webbplatsen. Kunden betecknas i dess Villkor som ”Kunden” eller ”du”.

Kundsupport: innebär en tjänst som tillhandahålls av Webbplatsoperatören eller dess underleverantör till Kunder via webbgränssnitt.

Enhet: innebär enheter som har stöd för navigering, till exempel personliga navigeringsenheter (kallas även PND eller PNA) smartphones/Personal Digital Assistants (kallas även PDA-assistenter), inklusive SD-kort och andra lagringsmedier (om Programvara eller Innehåll lagras på dem), mobiltelefoner som har stöd för navigering, system för navigering av bilar, bärbara datorer och handdatorer som har stöd för navigering, personliga mediespelare med stöd för navigering (också kallade PMP).

Elektronisk nedladdning: innebär att Produkter levereras till Kunden genom att en nedladdningslänk görs tillgänglig för Kunden.

EULA: innebär de licensvillkor som anges i standardslutanvändaravtalet hos Webbplatsoperatören.

Varor: har den betydelse som det ges i Avsnitt 11.9. nedan.

Gästanvändare: innebär en ej identifierad (ej inloggad) Användare eller besökare på Webbplatsen.

Förbetald kod: innebär en alfanumerisk kod som kan lösas in för specifika Produkter. Koder kan erhållas på plastkort (förbetalda kort) eller elektroniskt via Enhetens tillverkare eller återförsäljare. Priserna kan skilja sig åt beroende på de Produkter som erbjuds.

Produkt: innebär Programvara, Uppdateringar, Innehåll, Tjänster och Aktiveringskoden som då och då kan erbjudas på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater.

Beställningskod: innebär en alfanumerisk kod som används under Aktiveringsprocessen. Beställningskoden identifierar Produkten och den faktiska Enheten i vilken denna Produkt ska aktiveras. Denna kod visas på Enhetens display och måste anges av Kunden när denne vill erhålla en Aktiveringskod.

Rättighet: Kundens rättighet att hämta filen som hör till Produkten och få en licens att använda Produkten i händelse av att leveransen som utförs av Webbplatsoperatören sker på elektronisk väg.

Tjänster: innebär platsbaserade tjänster (lokal sökning, trafikinformation, bränslepriser, väderinformation etc), vilka kräver någon form av anslutningsbarhet online (dataåtkomst via SIM-kort eller Bluetooth, trådlös internetåtkomst, TMC-mottagare etc) på din Enhet.

Programvara: navigeringsprogramvaran som är installerad på din Enhet.

Webbplats: innebär webbportalen som är tillgänglig på internetadressen www.naviextras.com och på alla dess underdomäner.

Webbplatsoperatör: innebär den affärsorganisation som definieras i Kapitel II. i dessa Villkor.

InControl Touch Map Updater: innebär en programvaruapplikation (utvecklad och licensierad av Webbplatsoperatören), vilken – beroende på InControl Touch Map Updater-versionen – kan användas för att bläddra genom tillgängliga Produkterbjudanden, köpa, hämta och hämta om köpta Produkter, eller ta emot och hämta kostnadsfria Produkter från Webbplatsoperatörens servrar och överföra dem till Enheten.

Uppdateringar: innebär Innehålls- och Programvaruuppdateringar som tillhandahålls av din Enhetstillverkare eller Programvaruutvecklare, och som erbjuder tilläggsfunktioner, nya Innehållsversioner eller korrigerar kända Programvaruproblem.

Användare: registrerad Användare eller Gästanvändare eller annan person som visar Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater.

Kupongkod: en alfanumerisk kod som ger viss rabatt för särskilda Produkter. Koder kan tillhandahållas vid den tidpunkt på det sätt som anges av Webbplatsoperatören eller kan beviljas av Kundsupporten (enligt Kundtjänstens godtycke). Kupongkoder kan också beviljas av Enhetens tillverkare eller tredjeparter som auktoriserats av Webbplatsoperatören. Kupongkoder kan ha en giltighetsperiod som definierats av Webbplatsoperatören. Giltiga Kupongkodsinlösningar hanteras under inköpsprocessen i avsnittet ”Kundvagn”, och rabatten speglas i totalbeloppet. Rabatt och giltighetstid kan vara olika, beroende på Kupongkod.

IV. Allmänna villkor

4.1. Ett brett utbud av Produkter kan erhållas på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater för olika Enheter, t ex Programvara, Programvaruuppdateringar, uppdateringar av Innehållet som är installerat på din Enhet, eller extra Innehåll, Tjänster och Aktiveringskoder. Produkter som är tillgängliga för din specifika Enhet och deras beskrivningar visas på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater.

Användarkonto

4.2. Vissa Webbplats- eller InControl Touch Map Updater-versioner kan kräva att du skapar ett Användarkonto. I sådana fall kan endast Användare som tidigare har skapat ett Användarkonto på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater och är inloggade erhålla Produkter.

4.3. För att kunna skapa ett Användarkonto måste du slutföra registreringsprocessen genom att ge Webbplatsoperatören aktuell, fullständig och korrekt information när du fyller i det aktuella registreringsformuläret. Användaren har möjlighet att korrigera alla stavfel, felaktiga inmatningar eller inaktuell information i sitt Användarkonto. Observera att eftersom din e-postadress användes för att skapa ditt Användarkonto kan den inte bytas ut eller ändras efter registreringen. Användaren ansvarar för eventuella skador som uppstått genom falsk eller felaktigt angiven information. Webbplatsoperatören äger rätt att ta bort falska eller felaktiga registreringar, och äger i tveksamma fall rätt att kontrollera Användarens autenticitet, i enlighet med och med stöd av tillämplig lagstiftning.

4.4. Villkoren som är relaterade till öppnandet av Användarkontot regleras av Webbplatsens och InControl Touch Map Updaters Villkor.

Beställning och Avtal

4.5. Genom att verifiera och skicka en elektronisk beställning via onlinebutiken på Webbplatsen eller via InControl Touch Map Updater-applikationen, skickar du – i egenskap av Kunden – ett erbjudande till Webbplatsoperatören att du vill köpa Produkten/Produkterna som listas i din order, så att erbjudandet kan accepteras av Webbplatsoperatören.

Kunden accepterar dessa Villkor och skickar sin order efter att ha verifierat och godkänt orderdata. Därefter kan Kunden fortsätta med betalningen.

Webbplatsoperatören kommer att skicka dig ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din beställning och som innehåller din detaljerade beställningsinformation vilket ska betraktas som att ditt erbjudande har accepterats av Webbplatsoperatören. Endast efter detta accepterande är avtalet slutet (hädanefter: ”Avtal”). Din beställning är oåterkallelig, men i den händelse av att den inte bekräftas inom högst 48 timmar från att du har skickat den, är du inte längre bunden vid ditt erbjudande.

Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att avvisa beställningar. Parterna exkluderar härmed tillämpligheten av alla slags handels- eller kommersiella principer på deras relation, inklusive men ej begränsad till någon princip som tidigare avtalats eller använts av Parterna eller någon annan princip som är allmänt känd och ofta tillämpad i relation till kontrakt av liknande slag.

4.6. De nuvarande Villkoren som gällde vid tidpunkten då du godkände dem kommer att tillämpas på din beställning och ska utgöra en del av Avtalet mellan dig och Webbplatsoperatören. Före din nästa beställning kan Webbplatsoperatören ha uppdaterat Villkoren utan att underrätta dig. Se till att granska aktuella Villkor varje gång du besöker Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater. Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av Villkoren för framtida referens och använder den i samband med din beställning.

4.7. Avtalet gäller inte som ett avtal som slutits skriftligen. Parterna exkluderar möjligheten för endera parten att ensidigt göra villkoren i Avtalet skriftliga efter slutandet av Avtalet, samt göra tillägg och bilagor till Avtalet med ytterligare villkor även om de inte är kvalificerade materiella villkor. En kopia av beställningen som accepterats av Kunden genom skickandet av beställningen och fortsättning till betalning är arkiverad med den faktiska beställningen eller överföringen. Kunden kan hämta den i InControl Touch Map Updater eller Webbplatsen på sidan med transaktionshistorik.

4.8. Webbplatsoperatören är inte föremål för någon förhållningspolicy, handlingsregler eller annan praxis som används av självstyrande organ eller icke-statliga organisationer.

V. Inköp av Produkter och Tjänster

5.1. Alla Produkter som gjorts tillgängliga för hämtning på Webbplatsen eller via InControl Touch Map Updater och alla Innehåll som kan aktiveras via en Aktiveringskod ägs är copyright eller annan immateriell rätt som tillhör Webbplatsoperatören och/eller dess leverantörer, och Webbplatsoperatören och/eller dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte explicit beviljats i Villkoren.

5.2. När du förvärvar en Produkt förvärvar du egentligen en licens att använda relevant Programvara, Uppdatering eller Innehåll eller en rättighet att använda Tjänsterna, snarare än att du förvärvar den relevanta Produkten i sig. Uppdatering, Innehåll, Programvarulicenser och tillgången till Tjänster som förvärvas genom Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater är föremål för slutanvändarlicensvillkoren som specificeras i Kapitel XIV i dessa Villkor.

5.3. På Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater kan Innehållet som är tillgängligt för din Enhet erbjudas

 1. som ett enda paket vilket gör att du elektroniskt kan hämta det senaste Innehållet till din Enhet;
 2. på prenumerationsbasis, vilket betyder att du har möjligheten att elektroniskt hämta alla utgivna uppdateringar under prenumerationsperioden och installera dem på din Enhet. Antalet uppdateringar under uppdateringsprenumerationsperioden och deras frekvens garanteras dock inte. Det är inte heller garanterat att allt innehåll i ett visst paket kommer att uppdateras i alla utgåvor.
 3. i ett så kallat ”Hyr en karta”-system, vilket betyder att du har rätt att elektroniskt hämta Innehållet och använda det under hyresperioden så som specificeras ytterligare i Kapitel XVI.;
 4. på ett fysiskt datalagringsmedium såsom ett SD- eller SDHC-kort, en USB-enhet, DVD etc som levereras fysiskt till dig.

Observera att inte alla alternativ är tillgängliga för allt Innehåll som erbjuds för din Enhet. Alternativen som är tillgängliga för din Enhet visas efter att du har valt din Enhet och den relevanta Produkten på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater.

5.4. Tjänster tillhandahålls på prenumerationsbasis, vilket innebär att du har rätt att använda sådana Tjänster under perioden som definieras i relevant Tjänstbeskrivning.

5.5. Speciella villkor som gäller Produkterna som tillhandahålls på prenumerationsbasis inkluderas i Kapitel XV i dessa Villkor. Avtalet för Produkter på prenumerationsbasis sluts under tidsperioden som visas vid relevant Produktbeskrivning eller, om en sådan period saknas, så länge som Enheten är funktionsduglig, såvida inte Avtalet har avslutats.

VI. Köpprocess

6.1. Webbplatsoperatören är endast ansvarig för uppfyllandet av de beställningar som gjordes på Webbplatsen eller via InControl Touch Map Updater. Inga post- eller telefonbeställningar eller beställningar gjorda på annat sätt accepteras.

6.2. Det är nödvändigt att hämta InControl Touch Map Updater för att slutföra köpprocessen som påbörjats på Webbplatsen. InControl Touch Map Updater kan hämtas kostnadsfritt via länken som anges på Webbplatsen. Om Kunden redan har hämtat InControl Touch Map Updater, kan köpprocessen initieras genom att du startar InControl Touch Map Updater.

6.3. Vissa Webbplats- eller InControl Touch Map Updater-versioner kan kräva att Kunden är inloggad med sitt användarnamn och lösenord som erhölls under Användarregistreringsprocessen för att köpprocessen ska starta.

6.4. Du går med på att uppge aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som du gör via Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater. Som Användare har du möjlighet att korrigera alla stavfel, felaktiga inmatningar eller inaktuell information i ditt Användarkonto. Observera att eftersom din e-postadress användes för att skapa ditt Användarkonto kan den inte bytas ut eller ändras efter registreringen. Du går med på att alltid direkt uppdatera ditt konto och annan information så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig när det behövs i anslutning till dina transaktioner.

6.5. Leveransen från Webbplatsoperatören görs elektroniskt eller med fysisk leverans så som beskrivs i beskrivningen av köpprocesserna från Kapitel XVII till Kapitel XIX. Risken för förlust av eller skador på Produkterna övertas av dig i det ögonblick Produkterna levereras till din leveransadress eller din besittning.

6.6. Olika köp- och leveransprocesser ska gälla för följande köp:

6.6.1. Köp av den senaste version av Produkterna i Webbplatsen eller via InControl Touch Map Updater och elektronisk leverans eller fysisk leverans (relevanta föreskrifter inkluderas i Kapitel XVII);

6.6.2. Köp av en Aktiveringskod (relevanta föreskrifter inkluderas i Kapitel XVIII) och leverans av Aktiveringskoden;

6.6.3. Hämtning av ett Innehåll med hjälp av en Förbetald kod (relevanta föreskrifter inkluderas i Kapitel XIX).

6.7. I händelse av elektroniskt genomförd leverans av någon Produkt som tillhandahålls som digitalt datainnehåll, går du med på att Webbplatsoperatören kan börja starta utförandet av Avtalet och delge dig den hämtningsbara Produkten och/eller delge dig Aktiveringskoden direkt vid köpet. Du godkänner att genom att du ger ditt gällande uttryckliga samtycke till att Webbplatsoperatören startar utförandet, förlorar du din rätt till tillbakadragande som regleras i Kapitel XI omedelbart efter att Webbplatsoperatören startat utförandet.

6.8. I händelse av att någon Produkt hamnar utanför omfattningen i Avsnitt 6.7, godkänner du att Webbplatsoperatören, när du har skickat din Beställning, kan påbörja utförandet av Avtalet och tillhandahålla dig den beställda Produkten innan upphörandet av avslutningsperioden som gäller kunders avslutanderätt enligt underavsnitt 1 i Avsnitt 20 i 45/2014 (II. 26.) Regeringsdekret. Om Webbplatsoperatören har påbörjat utförandet har du i detta fall rätt att utöva en avslutanderätt som regleras i 11.2. i Kapitel XI.

VII. Pris och betalning

7.1. Priser för köptransaktioner på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater anges i EUR eller USD. Priserna på Produkterna i katalogen kan visas även i andra valutor, enligt Kundens geografiska placering. Dessa priser är dock endast indikativa priser som enbart tjänar ett informationssyfte och de kan därför möjligen inte vara helt exakta vid tidpunkten för beställningen, så Kunden rekommenderas starkt att kontrollera beloppet som är lika med Produktpriset i dess egen valuta.

7.2. Produktpriser kan ändras när som helst och utan föregående meddelande, men du kommer alltid att debiteras det pris som visas vid det tillfälle då du bekräftar beställningen.

7.3. För registrerade och inloggade Kunder från EU visas alla priser på Webbplatsen och i InControl Touch Map Updater inklusive moms, förutom för de Kunder från EU som använder ett giltigt EU VAT ID-nummer och har registrerat sig som Företagskunder och som fått sin Företagskundstatus bekräftad och godkänd av Webbplatsoperatören enligt beskrivning i Avsnitt 7.5. (hädanefter: ”Företagskund”). För alla Kunder (kunder som är fysiska personer och Företagskunder) utanför EU visas alla priser på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater automatiskt exklusive moms.

7.4. När det gäller kunder från EU som är fysiska personer är dessa skyldiga att betala VAT som gäller vid tidpunkten för bekräftelse av deras beställningar enligt gällande lagar och bestämmelser på hemorten. Under ed ska du uppge korrekt bostadsadress i samband med registreringen. Dessa regler står i överensstämmelse med Europeiska unionens gällande regler för mervärdesskatt.

7.5. En Företagskund från EU som använder ett giltigt EU VAT ID-nummer och som önskar att köpa Produkter som är momsbefriade, har möjlighet att registrera sig som Företagskund genom att fylla i de nödvändiga data som efterfrågas på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater. Observera att Webbplatsoperatören måste granska och bekräfta företagsuppgifterna innan din status som Företagskund kan bekräftas. Innan bekräftelsen från Webbplatsoperatören har erhållits kan Kunder endast göra inköp med betald moms.

7.6. Om du ändrar några av de data du angav vid registreringen som Företagskund, startar godkännandeprocessen om och din status som Företagskund inaktiveras tills Webbplatsoperatören har verifierat och godkänt de nya data som angetts. Vid slutet av verifieringsprocessen kan Webbplatsoperatören antingen bekräfta eller återkalla din status som Företagskund. Under perioden då din status som Företagskund är inaktiverad, kan du endast göra inköp med betald moms.

7.7. När det gäller Företagskunder, kan Webbplatsoperatören kontrollera giltigheten hos deras EU VAT ID när som helst, och kan komma att ändra fakturanamnet till namnet som är lagrats i den relevanta nationella VAT-databasen.

7.8. Priser som visas på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater är exklusive leveranskostnader. I händelse av beställning av fysiska Produkter, läggs leveranskostnader till inköpsbeloppet och visas på utcheckningssidan. Kunden får en möjlighet att granska alla leveranskostnader som berör köpet innan Kunden bekräftar detta köp.

7.9. Alla beställningar måste betalas enligt de betalningsmetoder som Webbplatsoperatören har gjort tillgängliga, vilket kan vara betalning via en betalningssida hos en tredjepartsservice som använder dina bankkortdata så som beskrivs i Kapitel XVII. Du kommer att få en bekräftelse på din betalning när den har behandlats.

7.10. Köpta Produkter kan bli föremål för importtull eller andra skatter. Alla ytterligare avgifter för tulldeklaration måste bäras av dig; Webbplatsoperatören har ingen kontroll över dessa avgifter. Tullprinciperna varierar mycket från land till land, så du bör kontakta din lokala tullmyndighet för ytterligare information. Kunden går med på att efterfölja alla tillämpliga internationella och nationella lagar och bestämmelser som är relaterade till Produkterna, samt att betala alla tullavgifter, skatter eller andra statliga avgifter till relevanta myndigheter.

VIII. Kompatibilitet

8.1. I vissa Webbplats- och InControl Touch Map Updater-versioner är en automatisk Enhetsregistrering med InControl Touch Map Updater obligatorisk innan köpet kan fortsätta. I sådana fall kontrolleras Enhetens kompatibilitet av InControl Touch Map Updater. Det kan hända att tillverkaren, distributören eller någon tredje part har modifierat den ursprungliga certifierade modellen, inklusive begått licensmissbruk och olovlig kopiering, vilket kan göra din Enhet inkompatibel. Sådan inkompatibilitet kan endast identifieras genom att använda InControl Touch Map Updater för Enhetsregistrering.

8.2. Enhetsmodellen stöds endast om Webbplatsoperatören har gjort sådant stöd tillgängligt. Du måste använda originalutrustning med fabriksinstallerad Programvara för att förhindra inkompatibilitet eller begränsning under support.

8.3. För att kunna garantera att Produkten har köpts för en kompatibel Enhet, är en manuell Enhetsregistrering i vissa fall obligatorisk om ingen Enhet har registrerats förut, antingen manuellt eller automatiskt med InControl Touch Map Updater för själva användarkontot. Om Kunden har utfört en felaktig eller falsk manuell Enhetsregistrering, eller om Enhetsmodellerna inte är äkta eller är modifierade, garanterar Webbplatsoperatören inte någon Produktkompatibilitet med Användarens Enhet.

8.4. Observera att det för visst Innehåll eller för vissa Tjänster kan finnas ytterligare tekniska krav (t ex extern TMC-mottagare, mobila internetfunktioner etc) som beskrivs i den detaljerade beskrivningen av Produkterna ifråga.

8.5. För varje Produkt finns det ett krav på minsta lediga lagringsutrymme i den detaljerade beskrivningen av Produkterna i fråga. Tillgängligheten av ledigt utrymme ligger utanför Webbplatsoperatörens ansvar.

8.6. Beskrivningen av vissa Produkter kan också innehålla ett krav på att en viss version av en annan Produkt (andra Produkter) behöver installeras på Enheten för att innehållet ifråga ska fungera ordentligt. Det kan hända att det finns olika versioner av Produkter för olika Enheter på grund av tekniska Kompatibilitetsproblem. Om Enhetsregistrering med InControl Touch Map Updater behövs, måste du med hjälp av InControl Touch Map Updater kontrollera vilken som är den senast utgivna versionen av denna Produkt för din Enhet.

8.7. Om Enhetsregistrering med InControl Touch Map Updater behövs, kan andra tekniska minimikrav gälla för din persondator med internetanslutning (bredbandsanslutning) där InControl Touch Map Updater kan installeras.

8.8. Efterföljande av kraven som är inkluderade i detta Kapitel VIII måste kontrolleras av Användaren innan din beställning skickas. Om något av de angivna Kompatibilitets- eller Enhetskraven inte uppfylls kommer Webbplatsoperatören inte att vara ansvarig och Kunden kommer att få ansvara för kostnader och/eller skador som uppstår på grund av beställningen av en icke kompatibel Produkt eller Tjänst.

IX. Parternas ansvar och skyldigheter

9.1. För att kunna utföra sina kommersiella aktiviteter samarbetar Webbplatsoperatören med tredjeparter (t ex leverantörer av Innehålls- eller Tjänstinformation, värdar och internetanslutningsleverantörer etc), och därför kan uppfyllandet av detta Avtal påverkas även av uppfyllandet från dessa partners.

9.2. Om Kunden inte lyckas få Rättigheten eller Aktiveringskoden inom 1 (en) arbetsdag efter att betalningen gjorts, eller om Kunden inte erhåller en giltig licensnyckel för den köpa Produkten eller om Aktiveringskoden inte utför Aktivering av Innehåll, Programvara, Uppdateringar, Tjänster på Enheten, ska ett sådant fel rapporteras av Kunden till Kundsupporten via ”Kontakta oss”-sidan på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater.

9.3. Om Webbplatsoperatören inte informerar Kunden om de fakturor som skickas för de beställda och betalade Produkterna inom 1 (en) arbetsdag efter att Kunden har skickat in beställningen, bör Kunden meddela Webbplatsoperatörens Kundsupport via ”Kontakta oss”-sidan på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater.

9.4. Kunden skall iaktta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder innan en Produkt installeras, och följa instruktionerna i Produkthämtningen, licensierings- och installationsprocessen som beskrivs i Avsnitt XII/6 i dessa Villkor. Webbplatsoperatören ansvarar inte för någon dataförlust, eller skada på andra program som finns lagrade på Kundens Enhet, som uppstår vid installeringen av Produkten.

X. Hävning av Avtalet

10.1. Kunden äger rätt att häva Avtalet och begära återbetalning:

 1. om Webbplatsoperatören inte lyckas tillhandahålla Kunden en hämtningsrätt för de köpta artiklarna eller inte tillhandahåller Kunden Aktiveringskoden inom 5 (fem) arbetsdagar från betalningsdagen,
 2. om Webbplatsoperatören inte lyckas leverera de fysiska Produkterna till Konsumenten inom 30 (trettio) arbetsdagar från betalningsdagen,
 3. om den beställda och betalade Produkten inte är kompatibel med Kundens enhet, förutsatt att Kunden har kontrollerat Enhetens och Produktens kompatibilitet enligt vad som beskrivs i Avsnitt VIII.

10.2. Kunden ska använda formuläret ”Kontakta oss” på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater för att meddela Webbplatsoperatören om återkallandet och begära återbetalning. Om ovanstående villkor för återbetalning uppfylls kommer Webbplatsoperatören att bekräfta hävning via e-post och skicka återbetalningen inom 15 (femton) arbetsdagar.

10.3. I händelse av c) som specificeras i Avsnitt 10.1, kan Webbplatsoperatören komma att vänta med återbetalningen om Produkten är en fysisk produkt, i väntan på att få Produkten som Kunden har skickat tillbaka. Den returnerade Produkten kommer att inspekteras av Webbplatsoperatören. Du måste skicka tillbaka Produkten utan otillbörligt dröjsmål och i alla händelser ej senare än 14 (fjorton) dagar från dagen då du kommunicerat ditt hävande av Avtalet till Webbplatsoperatören.

10.4. Webbplatsoperatören äger rätt att häva Avtalet när som helst om Kunden inte lyckas slutföra sin betalningsskyldighet inom 5 (fem) arbetsdagar från att beställningen skickades till Webbplatsoperatören. Om betalning online av någon anledning misslyckas efter beställningsinformationen har godkänts och skickats (speciellt, men inte exklusivt, av följande anledningar: avbrott initierat av Användaren, inte tillräckligt med pengar, eller någon annan anledning där banken vägrade betalningstransaktionen online, eller om ett tekniskt fel uppstår). I den händelse att Kunden inte slutför sin betalningsskyldighet inom högst 20 (tjugo) arbetsdagar från att avtalet slöts, annulleras Kundens beställning och därför sägs Avtalet automatiskt upp utan att Kunden får något ytterligare meddelande om detta.

10.5. Hävning gör att Avtalet sägs upp med retroaktiv effekt till datum då det började gälla.

XI. Återkallande/Avslutande för Kunder

11.1. Följande återkallnings/avslutningsrättighet som beskrivs nedan gäller endast om du är en Konsument. Återkallnings/avslutningsrättigheten som beskrivs i detta Kapitel XI. ges utöver alla reglementerade returrättigheter du kan ha enligt lag eller någon retur som görs i händelse av kontraktsbrott rörande dessa Villkor.

11.2. Du har rätt att återkalla eller avsluta Avtalet inom 14 (fjorton) dagar utan att ange något skäl, om det är inom begränsningarna som ges i detta Kapitel XI. Rätten till återkallande kan utövas efter 14 (fjorton) dagar från leveransen av Innehållet i händelse av fysisk leverans; medan däremot avslutanderätten kan utövas i händelse av Uppdateringar, Innehåll och Tjänster via elektronisk hämtning och erhållandet av en Aktiveringskod efter 14 (fjorton) dagar från dagen då Avtalet slöts.

11.3. Återkallanderätten kan inte utövas i följande fall:

 1. Efter starten av Webbplatsoperatörens aktiviteter i händelse av Uppdateringar, Innehåll och Tjänster via elektronisk hämtning och efter leveransen av Aktiveringskoden, beaktande av det faktum att aktiviteterna startades före utgångsdatum av återkallandeperioden med ditt tidigare uttryckliga samtycke.
 2. I händelse av Innehåll som levereras fysiskt och som kräver att en hämtning, installation och/eller aktiveringsprocess utförs, efter att en sådan process med det levererade Innehållet har startat, givet att processen ger som resultat att Innehållet irreversibelt överförs till Enheten.
 3. Efter starten av utförandet av Webbplatsoperatörens aktiviteter i de händelser som specificeras i avsnitt 6.7, 6.8 i Kapitel VI.

11.4. För att utöva din rätt att återkalla/avsluta måste du informera Webbplatsoperatören om ditt beslut att återkalla/avsluta Avtalet genom ett ensidigt meddelande (t ex ett brev, fax eller e-postmeddelande). Du kan använda formuläret för återkallande/avslutande som återfinns här som Bilaga 1, men du kan också använda din egen text.

11.5. Du kan också elektroniskt fylla i och skicka modellformuläret för återkallande/avslutande eller något annat ensidigt meddelande på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater genom att använda sidan ”Kontakta oss” på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater. Om du använder dig av detta alternativ, kommer vi att ge dig en bekräftelse på mottagandet av detta återkallande/avslutande via e-post utan dröjsmål.

11.6. För att klara återkallandets/avslutandets tidsgräns är det tillräckligt för dig att skicka din kommunikation angående ditt utövande av återkallande/avslutningsrätten innan återkallande/avslutningsperioden har upphört gälla.

11.7. Om du återkallar detta Avtal i fallet att Innehållet levereras fysiskt, ska vi återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för tilläggskostnader som beror på ditt val av en leveranstyp som inte är den billigaste standardleveransen som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och i alla händelser ej senare än 14 (fjorton) dagar från dagen då vi informerades om ditt beslut att häva detta Avtal. Vi kommer att utföra en sådan återbetalning med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga överföringen, såvida du inte har uttryckligen avtalat annat med oss. I alla händelser påförs du inga avgifter som resultat av en sådan återbetalning.

11.8. I händelse av Innehåll som levererats till dig på en datalagringsenhet via fysisk leverans (hädanefter benämnda ”Varor”), ska följande ytterligare villkor tillämpas:

 1. Du måste skicka tillbaka Varorna utan otillbörligt dröjsmål och i alla händelser ej senare än 14 (fjorton) dagar från dagen då du meddelat oss om ditt hävande av Avtalet. Deadline har uppfyllts om du skickar tillbaka Varorna innan perioden på 14 (fjorton) dagar har löpt ut. Du måste bekosta den direkta returkostnaden för Varorna.
 2. vi kan hålla inne med återbetalningen tills vi har återfått Varorna eller du har bevisat att du har skickat tillbaka Varorna, vilket som nu kommer först.
 3. Du ansvarar endast för värdeminskning av Varorna om denna beror på en hantering annan än den som är nödvändig för att fastställa arten, egenskaperna och funktionen hos Varorna.
 4. Alla Varor måste returneras med rimlig omsorg iakttagen (t ex utan att uppvisa tecken på nötning eller skador, och måste vara i ett skick som gör att vi kan sälja dem på nytt).
 5. Returnerade Varor måste returneras i sina oöppnade originalförpackningar, åtföljda av det ursprungliga kvittot och den ursprungliga dokumentationen. Enligt gällande lag kan underlåtenhet att inkludera sådana detaljer förhindra eller försena återbetalningen eller utbytet, eller leda till ytterligare avgifter. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att neka returer eller utbyten om returkriterierna inte uppfylls.

XII. Garanti rörande defekter, Produktansvar och garanti

12.1. Om du är en Konsument, bör du vara informerad om att villkoren i Bilaga 2 i dessa Villkor enligt lag ska tillämpas på ditt köp angående garanti rörande defekter, produktansvar och garanti.

12.2. I händelse att du avser att använda garantin, garantirättigheterna eller produktansvarsanspråken ber vi dig kontakta vår Kundtjänst via sidan ”Kontakta oss” på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater.

XIII. Begränsning av ansvar

13.1. Villkoren i detta Kapitel gäller i den omfattning som obligatorisk, tillämplig lag maximalt tillåter. Detta Kapitel är inte avsett och försöker inte begränsa vårt ansvar i den omfattning som vi är skyldiga dig enligt lag eller enligt lagstiftade rättigheter som kan gälla dig.

13.2. Webbplatsoperatören informerar härmed Kunden att trots allra största omsorg under Produktens framställning, med hänsyn tagen till Produktens karaktär och tekniska begränsningar, garanterar Webbplatsoperatören inte att Produkten är helt felfri och är inte bunden av åtaganden som garanterar att den av Användaren införskaffade Produkten skall vara helt felfri.

13.3. PRODUKTEN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH ”UTAN ANSVAR FÖR FEL” (INKLUSIVE UTAN GARANTI FÖR ATT FEL KORRIGERAS) OCH WEBBPLATSOPERATÖREN OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA OCH IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE IMPLICITA GARANTIERNA FÖR ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, RIKTIGHET, ÄGANDERÄTT OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING ELLER INFORMATION FRÅN WEBBPLATSOPERATÖREN ELLER NÅGON AV DESS AGENTER, LEVERANTÖRER, ANSTÄLLDA SKALL GE UPPHOV TILL NÅGON GARANTI, OCH KUNDEN ÄGER INTE RÄTT ATT FÖRLITA SIG PÅ NÅGON SÅDAN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION. DENNA FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER ÄR ETT VÄSENTLIGT VILLKOR I AVTALET.

13.4. Webbplatsoperatören ansvarar ej för eventuella skador som uppstår på grund av Produktens olämplighet för ett visst ändamål eller på grund av att Produkten inte fungerar tillsammans med annat system, eller annan enhet eller produkt.

13.5. VARKEN WEBBPLATSOPERATÖREN ELLER DESS LEVERANTÖRER SKALL ANSVARA GENTEMOT ANVÄNDAREN FÖR KRING-, FÖLJD-, SÄRSKILD ELLER INDIREKT SKADA ELLER VARA SKYLDIGA ATT UTGE SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE PÅ GRUND AV DETTA AVTAL, INKLUSIVE INKOMSTBORTFALL ELLER ERSÄTTNINGSKOSTNAD, FÖRLORAD NYTTJANDERÄTT, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER LIKNANDE, OAVSETT OM AVTALSPARTEN FÅTT INFORMATION OM MÖJLIGHETEN OM SÅDANA SKADOR.

13.6. OM DU HAR NÅGON GRUND FÖR ATT KRÄVA ERSÄTTNING FÖR SKADOR FRÅN WEBBPLATSOPERATÖREN ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER, KAN DU ENDAST ÅBEROPA DIREKTA SKADOR UPP TILL BELOPPET SOM DU BETALAT FÖR PRODUKTEN (ELLER UPP TILL 10 USD OM BELOPPET INTE GÅR ATT BERÄKNA ELLER OM DU ERHÅLLIT PRODUKTEN KOSTNADSFRITT). SKADEUNDANTAGEN OCH BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVTAL GÄLLER ÄVEN OM REPARATIONER, UTBYTEN ELLER EN ÅTERBETALNING FÖR PRODUKTEN INTE HELT KOMPENSERAR DIG FÖR FÖRLUSTER ELLER OM WEBBPLATSOPERATÖREN ELLER DESS LEVERANTÖRER VISSTE ELLER BORDE HA VETAT OM MÖJLIGHETEN TILL SKADORNA.

13.7. Produkter från tredjeparter.

Webbplatsoperatören exkluderar härmed allt eget ansvar för Produkter eller information som erhållits via Produkterna. Webbplatsoperatören garanterar inte kvaliteten, användbarheten, exaktheten, lämpligheten för ett visst syfte eller geografisk områdestäckning eller tillgänglighet till Produkten eller information. Webbplatsoperatören exkluderar specifikt något och allt ansvar för inaktivering eller annullering av en Tjänst som görs av en tredjepartsleverantör, eller skador som kan uppstå på grund av annulleringen av en Tjänst. Kunden accepterar att Produkternas kartdata kan innehålla geografiska och andra data.

XIV. Produktlicensvillkor

14.1. Om du erhöll Produkten under Avtalet som baseras på dessa Villkor, är företrädesordningen av dessa licensvillkor gällande sådana Produkter enligt följande:

 1. alla speciallicensvillkor som kan ha kommit med Produkten från Webbplatsoperatören, vilka ska gälla om det blir konflikt mellan villkoren i underavsnitt (ii) och (iii) härunder; och (ii)
 2. licensavtalet för slutanvändare som tillhör navigationsprogramvaran, innehållet och tjänster som redan är tagna i bruk och levereras med Enheten, vilket ska gälla om det blir konflikt mellan villkoren i underavsnitt (iii) härunder; och
 3. de licensvillkor som anges i standardavtalet för slutanvändare hos Webbplatsoperatören (”EULA”). Termerna ”Licensgivare” och ”Programvaruägare” i EULA ska på samma sätt tolkas som en definition av själva Webbplatsoperatören.

14.2. I händelse av konflikter mellan huvudtexten i dessa Villkor och villkoren som gäller enligt Avsnitt 14.1, ska villkoren i huvudtexten i dessa Villkor gälla i avtalsrelationen mellan Webbplatsoperatören och Kunden.

XV. Speciella omständigheter som gäller vissa Tjänster

15.1 Abonnemang för tjänster i realtid

15.1.1. Några Produkter erbjuder s.k. Realtidstjänster mot en prenumerationsavgift. Om Kunden prenumererar på en Realtidstjänst för en viss period, ger den kunden möjlighet att nå en tredje parts tjänst när som helst under perioden och kunna få information. Webbplatsoperatören garanterar inte Tjänstens kvalitet eller tillgänglighet och är inte ansvarig för eventuella avbrott eller upphörande av Tjänsten.

15.1.2. Enhetens kompatibilitet måste kontrolleras av Kunden innan denne fortsätter till utcheckning och betalning i enlighet med villkoren som inkluderas i Kapitel VIII.

15.2 Kostnadsfria kartuppdateringar för kartor som köpts online och andra uppdateringstjänster

15.2.1. Vissa kartuppdateringar kan erbjuda fler kostnadsfria uppdateringar under en förutbestämd period från inköpsdatumet. I sådana fall köps en engångsuppdatering och levereras enligt Avsnitt XVII/6 A, medan ytterligare fria kartuppdateringar tillhandahålls via InControl Touch Map Updater ”i befintligt skick”, om och när en ny version av liknande kartor släpps under den förutbestämda perioden. Webbplatsoperatören garanterar varken frekvens eller minsta antal av ytterligare kostnadsfria uppdateringar under den förutbestämda perioden. Webbplatsoperatören behåller rätten att avbryta eller ändra tillgängligheten av de kostnadsfria uppdateringarna utan förbehåll.

15.2.2. I fallet prenumerationstjänster innehåller priset som ska betalas alla kostnader för hela prenumerationsperioden.

XVI. Speciella omständigheter som gäller Kartprodukter med Tidsbegränsad Licens

16.1. Vissa kartuppdateringar är licensierade för en begränsad tidsperiod, vilket på Webbplatsen kallas ”Hyr en karta”. Sådana Produkter ger samma kartversioner som andra kartuppdateringar men innehåller bara en tidsbegränsad licens som anges i Produktbeskrivningen (t ex 1 månad) (hädanefter benämnd ”Licensperiod”).

16.2. Sådan tidsbegränsad användning startar vid tidpunkten för köpet och licensfilen utgår automatiskt när Licensperioden är slut. När Licensperioden är slut öppnar Programvaran inte längre kartan.

XVII. Köpprocess för hämtningsbara Produkter och fysiska Produkter

1 Lägg i kundvagn

För att beställa en Produkt måste Kunden först lägga artikeln i sin kundvagn.

2 Betalningsprocess

När alla valda Produkter ligger i kundvagnen öppnar Kunden kundvagnsskärmen och kontrollerar den detaljerade listan över alla Produkter i kundvagnen. Kunden kan ta bort en Produkt från sin kundvagn på denna bild.

Om Kunden har en Kupongkod väljer denne alternativet ”LÖS IN KOD”, anger kupongkoden och trycker på ”LÖS IN”. Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater kontrollerar om koden är giltig och uppdaterar priset i kundvagnen som visar det ursprungliga priset, det rabatterade priset och rabatten.

När du har tryckt på knappen ”Utcheckning” kan ytterligare alternativ (såsom prenumerationsalternativ) och Produktpaket visas för alla artiklar i kundvagnen. Kunden kan välja att lägga till fler artiklar i kundvagnen, eller bestämma sig för att fortsätta med betalningsprocessen utan att utföra några ändringar av kundvagnen. I denna bild kan du ha alternativet att välja leverans av Produkten på ett datalagringsmedium. Om du skulle välja detta alternativ har du dock inte möjlighet att beställa en Produkt som levereras elektroniskt i samma beställning, så om du ämnar beställa någon annan Produkt som ska levereras elektroniskt, måste du initiera en ny beställningsprocess.

3 Ange fakturadata och leveransadress om det behövs

I fakturadatabilden ska Kunden ange ett namn och en adress som ska visas på den elektroniska fakturan och, om det gäller en fysisk leverans, leveransadressen som Kunden begär att Produkten ska levereras till. När beställningen har kontrollerats och skickats iväg som beskrivs i steg 4 nedan, kan den här informationen inte ändras.

4 Kontrollera och skicka beställningen

Den här bilden sammanfattar all viktig beställningsinformation för slutlig kontroll och godkännande, inklusive faktureringsinformation, de Produkter som beställs, betalningsbelopp och leveransdata om det behövs. Detta är sista skärmen där du kan ändra någonting i din beställning, gå tillbaka för att redigera artiklar eller ändra faktureringsinformation. Genom att acceptera ovanstående listade data och fortsätta till betalningen har Kunden godkänt beställningen. Webbplatsoperatören bekräftar mottagandet av beställningen utan dröjsmål genom att skicka ett e-postmeddelande till Kundens e-postadress.

5 Betalning & fakturering

Betalningen av de beställda produkterna sker efter att beställningen skickats iväg. Webbplatsoperatören organiserar betalningen via Internet tillsammans med flera tredjepartsbetalningsprocesser. När du har initierat betalningsproceduren blir du omdirigerad till webbplatsen som ägs av tredjepartsbetalningsprocessorn (betalningssida).

Genom att initiera betalningsproceduren godkänner du att du betalar till Webbplatsoperatören via tredjepartsbetalningsprocessorn med de priser som då gäller.

Behandlingen av betalningar blir föremål för de villkor och integritetsprinciper som gäller hos tredjepartsbetalningsprocessorn utöver dessa Villkor. Webbplatsoperatören ska inte hållas ansvarig för eventuella fel som kan uppstå genom eller hos tredjepartsbetalningsprocessorn.

Kunden ska tillhandahålla de bankkortsdata som behövs för betalning via betalningssidan som sköts av tredjepartsbetalningsprocessorn. Webbplatsoperatören tar inte emot, får inte tillgång till, lagrar inte, behandlar inte och hanterar inte någon bankkortsinformation och blir endast informerad om lyckad eller misslyckad betalning av den finansiella institution som arrangerar transaktionen.

Baserat på godkänd finansiering och den faktureringsinformation som Kunden anger, utfärdar Webbplatsoperatören en elektronisk faktura, som Kunden informeras om på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater och/eller e-post genom ett bekräftelsemeddelande. Den auktoriserade elektroniska fakturan med tidstämpel och en lokal språkutskrift i pdf-format kan visas och hämtas från den uppdaterade historiken på användarkontot.
Betalning anses vara utförd om beloppet är oåterkalleligt krediterat till Webbplatsoperatörens bankkonto.

6 Leverans

A. Leverans genom elektronisk nedladdning

Så snart betalning har gjorts tillförs Rättigheterna till Kundens Användarprofil på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater, om leveransen från Webbplatsoperatören har gjorts på elektronisk väg.

Webbplatsoperatören åtar sig härmed att när betalningen är slutförd ska Rättigheten göras tillgänglig för hämtning ej senare än inom 1 (en) arbetsdag i Kundens Användarprofil. Att göra Rättigheten tillgänglig för hämtning ska anses vara början av uppfyllandet av Avtalet.

Kunden har rätt att använda sin Rättighet att hämta filerna och få en licens efter inköp av Rättigheten. Vid hämtning av licensen tillhandahåller Webbplatsen den senaste versionen av Produkten.

Om InControl Touch Map Updater ska användas vid inköpsprocessen kan Kunden kontrollera och använda sina Rättigheter med Webbplatsoperatörens kostnadsfria programvaruapplikation InControl Touch Map Updater, vilken kan hämtas från Webbplatsen.

Om InControl Touch Map Updater ska användas vid inköpsprocessen är installationsprocessen följande:

 1. Kunden startar InControl Touch Map Updater,
 2. Kunden bör ansluta sin Enhet till datorn och sedan
 3. Logga in på InControl Touch Map Updater med samma användarnamn och lösenord som Kunden använder på Webbplatsen.
 4. Efter lyckad inloggning bör Kunden hämta filerna som behövs för de köpta Produkterna med InControl Touch Map Updater, och sedan
 5. Starta installationen för att automatiskt beställa en licens för de köpta Produkterna och överföra dem till Enheten.

När Kunden startar installationen av de köpta Produkterna med InControl Touch Map Updater, utfärdar Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater de nödvändiga licensnycklarna till Enheten. Produkter kan endast användas på en Enhet och licenserna och Produkterna kan inte flyttas eller kopieras till en annan Enhet när licenserna väl har utfärdats.

B. Fysisk leverans

Leverans av Produkterna görs via kurirpost till leveransadressen som indikeras på beställningen inom senast 30 dagar från betalningen för Produkterna av Kunden. En direktlänk för spårning av beställningen kommer att ges så att Konsumenten kan spåra sin beställning.

Om du vägrar eller underlåter att ta emot leveransen av Produkterna, förbehåller Webbplatsoperatören sig rätten att debitera dig rimliga kostnader för lagring av Produkterna tills leveransen kan genomföras.

XVIII. Inköpsprocess för Aktivering

Processen för inköp av en Aktiveringskod är följande:

 1. Att välja Produkt att aktivera och lägga den i kundvagnen

  Först väljer Kunden den Produkt på Enhetens skärm som han/hon vill aktivera.

  Enhetens skärm visar en Beställningskod, som måste skrivas in på Webbplatsens eller InControl Touch Map Updaters Aktiveringsskärm.

  Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater kontrollerar Beställningskodens giltighet och visar namn och beskrivning för relaterad Produkt.

  Inloggade Användare kan lägga till Produkten i kundvagnen genom att klicka på länken ”Aktivera”.

 2. Betalningsprocess

 3. Ange faktureringsinformation

 4. Verifiera och skicka beställningen

 5. Betalning & fakturering

  Steg 2–5 är identiska med motsvarande steg för att köpa Hämtningsbara Produkter enligt beskrivningen i Kapitel XVII.

 6. Leverans

  Så snart betalningen är klar visas en Aktiveringskod på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater och den läggs också till transaktionshistoriken för senare hämtning. Eftersom Aktiveringskoden är en elektronisk leverans från Webbplatsoperatörens sida, förekommer ingen fysisk eller annan leverans för Produktaktiveringen.

  Kunden bör ange denna kod på skärmen för Kodaktivering på sin Enhet, vilket aktiverar (möjliggör användningen av) Produkten. Aktiveringskoden kan endast användas på samma Enhet som har visat Beställningskoden i steg 1.

  Aktiveringskoden används endast för att aktivera den Produkt som förinstallerats av Enhetens tillverkare. Den ger INTE rättighet att hämta den senaste versionen av samma Produkt via Internet med InControl Touch Map Updater.

XIX. Köpprocess med förbetald kod

Vissa Enheter levereras med en Förbetald kod för att ge fritt hämtningsbart innehåll till Enheten. För sådana Enheter kan Kunden besluta att välja en Produkt för sin Enhet.

 1. Ställ in Förbetald kod

  Först ställer Kunden in den Förbetalda koden på Webbplatsens eller InControl Touch Map Updaters Aktiveringsskärm. Webbplatsen eller InControl Touch Map Updater kontrollerar kodens giltighet och visar namnet och beskrivningen för tillgänglig Produkt.

 2. Välja Produkt och lägga den i kundvagnen

 3. Betalningsprocess

 4. Ange faktureringsinformation

 5. Verifiera och skicka beställningen

 6. Betalning & fakturering

 7. Leverans

  Steg 3-7 är identiska med motsvarande steg för att köpa Hämtningsbara Produkter enligt beskrivningen i Kapitel XVII.

XX. Kundsupport

20.1. Kunder kan begära kundsupport för Produktköp som har genomförts på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater. Kundsupport erbjuds Kunderna via webbgränssnitt.

20.2. Besök sidan ”Kontakta oss” på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater för mer information om alternativ i Kundtjänst. Webbplatsen erbjuder dig svar på vissa vanliga frågor.

20.3. Om du har klagomål rörande din beställning eller ditt inköp, ber vi dig att kontakta Kundsupport via ”Kontakta oss”-sidan på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater, eller också kan du skicka oss ditt klagomål till Webbplatsoperatörens postadress som anges i Kapitel II, eller till e-postadressen info@naviextras.com adresserad till Kundsupport som kommer att undersöka ditt klagomål och återkomma till dig inom senast 30 (trettio) dagar. Om ditt klagomål avslås ska Webbplatsoperatören tillhandahålla skälet härtill.

20.4. I händelse av att en juridisk dispyt med en Konsument inte kan lösas genom vänskapliga förhandlingar, har Kunden följande möjligheter:

 • skicka ett klagomål till kompetent konsumentombudsman;
 • initiera proceduren hos behörigt alternativt tvistlösningsorgan:
  Skiljedomstolen i Budapest
  adress: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Plan 3, 310.
  Postadress: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Telefon: 06-1-488-2131
  Fax: 06-1-488-2186
  E-post: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Webbplats: http://bekeltet.hu/
 • initiera en rättsprocess; och
 • Kunder som är bosatta inom EU kan också skicka sina rättsliga anspråk till onlineplattformen för tvistlösningar som drivs och tillhandahålls av Europeiska Kommissionen vilken kan nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ för att nå en förlikning utanför domstol.

XXI. Blandat

21.1. Detta Avtal styrs av ungerska lagar.

21.2. Domstolarna i Ungern har jurisdiktion över alla dispyter som är relaterade till Avtalet.

21.3. Om Kunden är en Konsument, ska ovanstående val av lag och arena inte leda till att Konsumenten berövas skyddet som erbjudits honom genom villkor (inklusive alla villkor som reglerar domstolens jurisdiktion) som inte kan inskränkas från avtalet i kraft av lagen vilken, i brist på val, skulle varit gällande.

21.4. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor är härmed inte tillämplig på detta Avtal.

21.5. Avtalet skapades i sitt original på engelska. Det kan också finnas andra språkversioner. Du finner listan med dem du kan välja på Webbplatsen eller i InControl Touch Map Updater. Om det skulle förekomma några diskrepanser mellan den engelska versionen och någon annan version på ett annat språk, skall den engelska versionen gälla.


Bilaga 1

Exempel på Återkallande/Avslutande-formulär för Kunder


– Till NNG Software Developing and Commercial Ltd., 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Ungern:

– Jag/vi* meddelar härmed att jag/vi* häver / avslutar mitt/vårt* köpekontrakt för följande varor */för tillgången till följande tjänst*,

– Beställd den*/mottagen den*,

– Konsumentens namn,

– Konsumentens adress(er),

– Konsumenternas underskrifter (endast om detta formulär är i pappersform),

– Datum

* Radera efter önskemål


Bilaga 2

Informationsdokument för Konsumenter angående Garanti rörande defekter, Produktansvar och garanti


1. Garanti rörande defekter

I vilka fall ska du ha rätt att göra ett garantianspråk?

I händelse av att Webbplatsoperatören inte uppfyller villkoren, ska du ha rätt att göra ett garantianspråk mot Webbplatsoperatören enligt bestämmelserna i ungersk civilrätt.

Vilka rättigheter har du enligt ditt garantianspråk?

Du ska ha rätt att göra ett garantianspråk genom att välja ett alternativ nedan:

Du kan välja att antingen reparera eller göra ett utbyte såvida detta inte är omöjligt, eller om det leder till oproportionerliga utgifter för Webbplatsoperatören jämfört med den alternativa kompensationen. Om du inte valt eller inte haft möjlighet att välja antingen reparation eller utbyte, kan du kräva en lämplig reducering av priset, eller, som en sista utväg, häva kontraktet.

Du ska ha rätt att växla från den kompensation du valde till ett alternativt kompensationen. I detta fall ska Webbplatsoperatörens kostnader som här uppstår återbetalas såvida det inte var nödvändigt genom Webbplatsoperatörens genomförande eller av andra berättigade orsaker.

Hur länge ska du ha rätt att göra ett garantianspråk?

Du ska avkrävas att informera Webbplatsoperatören om alla eventuella konformitetsbrister inom den kortaste tid som tillåts av de rådande omständigheterna, men inte senare än inom en tvåmånadersperiod som påbörjas vid upptäckten av defekten. Observera också att du ska ha rätt att utöva dina garantirättigheter under en maximalt tvåårig begränsningsperiod som påbörjas vid leveransen av varorna eller tjänsterna.

Mot vem ska du ha rätt att göra ett garantianspråk?

Du ska ha rätt att göra ett garantianspråk mot Webbplatsoperatören.

Vilka andra villkor gäller?

Om man gör ett garantianspråk inom sex månader efter leveransen tillkommer inga andra villkor utöver skyldigheten att informera företaget om defekten, förutsatt att du kan bevisa att produkten sålts av eller tjänsten tillhandahållits av Webbplatsoperatören. Efter sexmånadersperioden av begränsningar som påbörjas vid leveransen av varorna eller tjänsterna, bär du bevisbördan och måste kunna bevisa att den upptäckta defekten existerade redan vid leveranstillfället.

2. Produktansvar

I vilka fall ska du ha rätt att göra ett produktansvarsanspråk?

I händelse av att produkten är defekt kan du välja att utöva dina rättigheter som specificeras i punkt 1, eller göra ett produktansvarsanspråk.

Vilka rättigheter har du enligt ditt produktansvarsanspråk?

Under ett produktansvarsanspråk ska du endast ha rätt att välja antingen reparation eller utbyte av den defekta produkten.

I vilka fall ska produkten anses vara defekt?

En produkt ska anses vara defekt om den saknar konformitet med de rådande reglerna och bestämmelserna om kvalitetsstandard vid tidpunkten då produkten salufördes, eller om den saknar konformitet med de egenskaper och det utförande som specificeras i dokumentationen som tillhandahållits av tillverkaren.

Hur länge ska du ha rätt att göra ett produktansvarsanspråk?

Du ska ha rätt att göra ett produktansvarsanspråk inom den tvåårsperiod som påbörjas dagen då tillverkaren börjar saluföra produkten. Försummelse att iaktta denna tidsgräns ska resultera i förlorade rättigheter.

Mot vem ska du ha rätt att göra ett produktansvarsanspråk och vilka andra villkor gäller?

Du kan endast göra ett produktansvarsanspråk mot tillverkaren eller distributören av den rörliga (produkten). I händelse av att du gör ett produktansvarsanspråk ska du bära bevisbördan och måste bevisa defekten som du upptäckte i produkten.

I vilka fall ska tillverkaren (distributören) frias från produktansvarsanspråk?

Tillverkaren (distributören) ska frias från produktansvarsanspråk endast om de kan bevisa att
– produkten inte var tillverkad eller distribuerad av dem inom ramen för deras affärsverksamhet; eller
– den rådande vetenskapliga och tekniska kunskapen vid tiden då produkten började saluföras var inte sådan att det gick att upptäcka existensen av den defekt som nu hittats; eller
– defekten är, för att uppfylla de obligatoriska kraven kring den, godkänd av de offentliga myndigheterna.

För att bli friskriven från ansvar ska tillverkaren (distributören) bevisa någon av ovanstående punkter.

Observera att du inte ska ha rätt att göra ett garantianspråk för defekt och ett produktansvarsanspråk för samma defekt samtidigt. Om du däremot har fått igenom ett produktansvarsanspråk ska du ha rätt att göra ett garantianspråk för defekt för den reparerade delen eller den utbytta produkten mot tillverkaren.

[I den händelse att företaget är skyldigt att ge garanti under en relevant bestämmelse eller ett kontrakt, ska punkt 3 nedan infogas i informationsdokumentet:]

3. Garanti

I vilka fall ska du ha rätt att utöva dina garantirättigheter?

I ett fall av icke-konformitet ska Webbplatsoperatören vara skyldig att ge garanti i enlighet med 151/2003 (XI. 22.) Regeringsdekret om den obligatoriska garantin rörande hållbara konsumtionsvaror för det fysiska datalagringsmediet på vilket Produkten levereras till dig. För att undvika tveksamheter är det uttalat att denna garanti inte är utökad till att gälla data eller annat innehåll som är lagrat på datalagringsmediet, utan endast gäller lagringsmediet i sig.

Hur länge ska du ha rättighet att utöva dina garantirättigheter? Vilka slags rättigheter ska du beviljas?

Den obligatoriska garantiperioden är 1 år, med start från det datum då produkten levererades till dig. Du har rätt att utöva samma rättigheter som i fallet med garantier som specificeras i punkt 1 ovan.

I vilka fall ska företaget friskrivas från garanti?

Företaget ska frias från garanti endast om det kan bevisa att orsaken till defekten inföll efter leveranstillfället.

Observera att du inte ska ha rätt att göra ett garantianspråk för defekt och ett garantianspråk, eller ett produktansvarsanspråk och ett garantianspråk för samma defekt samtidigt. Du ska dock beviljas rättigheter under garantivillkoren, oavsett rättigheterna som specificerats i punkt 1 och 2.