WARUNKI ZAKUPU

Ważne: Przed zamówieniem usług https://jaguar.welcome.naviextras.com dostępnych w tej witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater należy uważnie przeczytać niniejsze warunki zakupu.

Data ostatniej aktualizacji i wejścia w życie: 24 lipca 2017 r.

Spis treści

I. Zakres
II. Dane kontaktowe Operatora Witryny
III. Definicje
IV. Warunki ogólne
Konto użytkownika
Zamówienie i umowa
V. Zakupy produktów i usług
VI. Proces zakupu
VII. Cena i płatność
VIII. Zgodność
IX. Odpowiedzialność Stron
X. Unieważnienie Umowy
XI. Odstąpienie/wypowiedzenie Umowy dla Klientów
XII. Rękojmia za wady, odpowiedzialność za skutki wad wyrobu i gwarancja
XIII. Ograniczenie odpowiedzialności
XIV. Warunki licencji na Produkt
XV. Warunki szczególne dotyczące niektórych Usług
15.1. Subskrypcja na usługi czasu rzeczywistego
15.2. Bezpłatne aktualizacje do map zakupionych online i inne usługi aktualizacji
XVI. Warunki szczególne dotyczące map z licencją ograniczoną czasowo
XVII. Proces zakupu w wypadku Produktów do pobrania i Produktów fizycznych
1. Dodanie do koszyka
2. Proces podsumowania transakcji
3. Podanie danych do faktury i adresu do wysyłki (odpowiednio do potrzeb)
4. Weryfikacja i wysłanie zamówienia
5. Płatność i wystawienie faktury
6. Dostawa
A. Dostawa w Wersji elektronicznej do pobrania
B. Dostawa fizyczna
XVIII. Proces zakupu w celu aktywacji
XIX. Proces zakupu przy użyciu Kodu prepaid
XX. Obsługa Klienta
XXI. Postanowienia różne
Załącznik 1
Załącznik 2

 

I. Zakres

1.1. Niniejszy dokument określa warunki zakupu i korzystania dotyczące zakupu i korzystania z dowolnego produktu (zwane dalej „Warunkami”) kupionego od firmy NNG Software Developing and Commercial Llc., zarejestrowanej zgodnie z przepisami prawa węgierskiego, (zwanej dalej „Operatorem Witryny”) w witrynie https://jaguar.welcome.naviextras.com i jej domenach podrzędnych (zwanych dalej „Witryną”) lub w programie InControl Touch Map Updater (zdefiniowanym w rozdziale III poniżej).

1.2. Zatwierdzenie i wysłanie zamówienia oznacza akceptację Warunków określonych w dalszej części dokumentu.

1.3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z naszymi zasadami ochrony danych, które można znaleźć w Witrynie: https://jaguar.welcome.naviextras.com lub w programie InControl Touch Map Updater (zdefiniowanym w rozdziale III. poniżej). Zasady ochrony danych stanowią integralną część niniejszych Warunków.

II. Dane kontaktowe Operatora Witryny

Nazwa: NNG Software Developing and Commercial Ltd.
Siedziba: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Węgry
Adres pocztowy i główne miejsce prowadzenia działalności: 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Węgry
Spółka wpisana do prowadzonego przez stołeczny sąd rejestrowy rejestru podmiotów gospodarczych pod numerem: 01-09-891838
Numer identyfikacji podatkowej: 13357845-2-44
EU VAT ID: HU13357845
Telefon: +36 1 872 0000
Faks: +36 1 872 0100
Adres e-mail: info@naviextras.com

III. Definicje

Aktywacja: zakup Kodu aktywacyjnego, który umożliwia użytkownikowi aktywowanie Zawartości, Oprogramowania, Aktualizacji i Usług w Urządzeniu.

Kod aktywacyjny: kod alfanumeryczny, dostarczony Klientowi przez Operatora Witryny i umożliwiający przeprowadzenie aktywacji. Kod aktywacyjny umożliwia Aktywację tylko w tym Urządzeniu, za pomocą którego wygenerowano Kod żądania.

Umowa: definicję przedstawiono w punkcie 4.5. poniżej.

Dzień roboczy: każdy dzień oprócz soboty, niedzieli oraz innego dnia, w którym zgodnie z przepisami banki mogą lub muszą być zamknięte na Węgrzech lub (w wypadku dostawy fizycznej) w kraju dostawy lub (w wypadku płatności) w kraju, w którym znajduje się bank wierzyciela.

Zgodność: możliwość prawidłowego funkcjonowania (instalacji, uruchomienia i wyświetlania) Produktów w Urządzeniu oraz ich współpracy z Oprogramowaniem. Operator Witryny dokłada uzasadnionych starań, żeby zapewnić Klientowi wszystkie niezbędne informacje na temat Zgodności, oferując Produkt. Dodatkowe wymagania dotyczące Zgodności każdego Produktu mogą być także wyświetlane na stronach ze szczegółowym opisem Produktu, dostępnych za pośrednictwem łączy „Więcej informacji”.

Konsument: osoba fizyczna, która działa w celach niezwiązanych z własną działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zawartość: między innymi mapy, punkty POI, zawartość 3D, warianty głosowe, pliki językowe i inne treści lub informacje związane z nawigacją, które mogą być przesłane do Urządzenia i wykorzystywane w nim w połączeniu z Oprogramowaniem.

Klient: każdy zarejestrowany Użytkownik, który za pośrednictwem Witryny prześle zamówienie zakupu Oprogramowania, Aktualizacji, Zawartości, Usług lub Kodu aktywacyjnego. Klient jest w niniejszych Warunkach określany jako „Klient”.

Obsługa klienta: usługa świadczona Klientom przez Operatora Witryny lub jego podwykonawcę za pośrednictwem interfejsów internetowych.

Urządzenie: urządzenia z funkcją nawigacji, np. osobiste urządzenia nawigacyjne (zwane również PND lub PNA), smartfony i urządzenia PDA (Personal Digital Assistant) wyposażone w karty SD i inne nośniki danych (jeśli zapisano na nich Oprogramowanie lub Zawartość), telefony komórkowe z funkcją nawigacji, systemy nawigacji samochodowej, komputery osobiste, notebooki i tablety z funkcją nawigacji oraz odtwarzacze multimedialne z funkcją nawigacji (zwane również PMP).

Wersja elektroniczna do pobrania: Produkty dostarczane Klientowi w postaci łącza do ich pobrania.

Umowa licencyjna (EULA): warunki licencji określone w standardowej umowie licencyjnej użytkownika końcowego z Operatorem Witryny.

Towar: definicję przedstawiono w punkcie 11.9. poniżej.

Gość: niezidentyfikowany (niezalogowany) Użytkownik lub osoba przeglądająca Witrynę.

Kod prepaid: kod alfanumeryczny, który można wymienić na określone Produkty. Kody mogą być udostępniane w postaci kart plastikowych (kart prepaid) lub w postaci elektronicznej przez producenta lub sprzedawcę Urządzenia. Ceny mogą różnić się w zależności od oferowanych Produktów.

Produkt: Oprogramowanie, Aktualizacje, Zawartość, Usługi i Kody aktywacyjne, które mogą być oferowane w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater.

Kod żądania: kod alfanumeryczny używany w procesie Aktywacji. Kod żądania określa Produkt oraz samo Urządzenie, na którym Produkt ma być aktywowany. Jest on wyświetlany na ekranie Urządzenia i musi zostać wprowadzony przez Klienta w celu uzyskania Kodu aktywacyjnego.

Uprawnienie: prawo Klienta do pobrania plików dotyczących Produktu i uzyskania licencji na korzystanie z Produktu, jeśli dostawa jest przez Operatora Witryny dokonywana elektronicznie.

Usługi: usługi zależne od lokalizacji (wyszukiwanie lokalne, informacje o ruchu drogowym, cena paliwa, informacje o pogodzie itp.), które wymagają dysponowania przez Urządzenie pewną formą łączności z Internetem (dostęp do danych za pośrednictwem karty SIM lub modułu Bluetooth, bezprzewodowy dostęp do Internetu, odbiornik TMC itp.).

Oprogramowanie: oprogramowanie nawigacyjne zainstalowane w Urządzeniu.

Witryna: portal internetowy dostępny pod adresem www.naviextras.com oraz we wszystkich domenach podrzędnych.

Operator Witryny: podmiot gospodarczy określony w rozdziale II niniejszych Warunków.

InControl Touch Map Updater: bezpłatna aplikacja komputerowa (opracowana i licencjonowana przez Operatora Witryny), która, w zależności od wersji programu InControl Touch Map Updater, może służyć do przeglądania dostępnych ofert Produktów, zakupu, pobrania i ponownego pobrania zakupionych Produktów, odebrania i pobrania bezpłatnych Produktów z naszych serwerów oraz przesłania ich do Urządzenia.

Aktualizacje: aktualizacje Zawartości i Oprogramowania, udostępniane Użytkownikowi przez producenta Urządzenia lub twórcę Oprogramowania i obejmujące dodatkowe funkcje, nowe wersje Zawartości lub poprawki znanych problemów z Oprogramowaniem.

Użytkownik: zarejestrowany użytkownik, Gość, osoba przeglądająca Witrynę lub korzystająca z programu InControl Touch Map Updater.

Kod vouchera: kod alfanumeryczny zapewniający pewną zniżkę na określone Produkty. Kody mogą być udostępniane w sposób i w okresie ogłoszonym przez Operatora Witryny lub mogą być przyznawane przez Obsługę Klienta (uznaniowo). Kod vouchera może być również przyznany przez producentów Urządzenia lub osoby trzecie upoważnione przez Operatora Witryny. Okres ważności kodów vouchera może być określony przez Operatora Witryny. Ważne kody vouchera można realizować podczas zakupu, na etapie „Koszyka”; zniżka jest uwzględniana w sumie do zapłaty. Poszczególne kody mogą się różnić poziomem zniżki i okresem ważności.

IV. Warunki ogólne

4.1. W Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater można dla poszczególnych Urządzeń uzyskać różne Produkty, np. Oprogramowanie, aktualizacje Oprogramowania, aktualizacje Zawartości zainstalowanej w Urządzeniu lub dodatkową Zawartość, Usługi i Kody aktywacyjne. Produkty dostępne dla określonego Urządzenia są wraz z opisem wyświetlane w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater.

Konto użytkownika

4.2. Niektóre wersje Witryny lub programu InControl Touch Map Updater mogą wymagać utworzenia konta Użytkownika. W takich wypadkach Produkty mogą uzyskać wyłącznie Użytkownicy, którzy wcześniej utworzyli konto Użytkownika w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater i są zalogowani.

4.3. W celu utworzenia konta Użytkownika należy dokonać rejestracji, podając Operatorowi Witryny aktualne, pełne i dokładne dane wymagane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może poprawić literówki, błędnie wprowadzone lub nieaktualne informacje na swoim koncie użytkownika. Należy pamiętać, że adres e-mail użyty podczas zakładania konta Użytkownika nie może po rejestracji zostać zmieniony ani zmodyfikowany. Za wszelkie szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub błędnych danych odpowiada Użytkownik. Operator Witryny może usunąć nieprawdziwe lub błędne wpisy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości może sprawdzić tożsamość Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w dopuszczalnym zakresie.

4.4. Warunki dotyczące założenia konta Użytkownika są określone w Warunkach korzystania z Witryny lub programu InControl Touch Map Updater.

Zamówienie i umowa

4.5. Potwierdzenie i przesłanie elektronicznego zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego w Witrynie lub programu InControl Touch Map Updater oznacza, że Klient przesyła Operatorowi Witryny propozycję zakupu Produktów wymienionych w zamówieniu. Przesłane zamówienie wymaga akceptacji Operatora Witryny.

Klient akceptuje niniejsze Warunki i przesyła zamówienie po sprawdzeniu i potwierdzeniu danych zamówienia. Następnie Klient może przejść do etapu realizacji płatności.

Operator Witryny przesyła Klientowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zawierające dane zamówienia. Potwierdzenie uznaje się za przyjęcie oferty Klienta przez Operatora Witryny. Zawarcie umowy (zwanej dalej „Umową”) następuje wyłącznie po przyjęciu oferty. Zamówienia nie można anulować, ale w razie braku jego potwierdzenia najdalej w ciągu 48 godzin od wysłania zgłoszona oferta nie jest dla Klienta wiążąca.

Operator Witryny zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia. Strony niniejszym wykluczają zastosowanie do łączącego je stosunku jakichkolwiek praktyk branżowych lub handlowych, w tym m.in. praktyk uzgodnionych lub przyjętych wcześniej przez Strony lub jakichkolwiek innych praktyk powszechnie znanych i regularnie stosowanych w odniesieniu do umów o podobnym przedmiocie.

4.6. Obecne warunki w wersji obowiązującej w momencie ich zaakceptowania przez Klienta mają zastosowanie do zamówienia i stanowią część Umowy między Klientem a Operatorem Witryny. Do czasu złożenia kolejnego zamówienia Operator Witryny może zaktualizować Warunki bez powiadomienia Klienta. Klient powinien sprawdzić aktualne Warunki przy każdej wizycie w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater. Zalecamy zapisanie lub wydrukowanie Warunków, żeby móc je sprawdzić w przyszłości i skorzystać z nich w związku z zamówieniem.

4.7. Niniejszej Umowy nie można uznać za umowę zawartą w formie pisemnej. Strony wyłączają możliwość jednostronnego przedstawienia przez którąkolwiek ze stron postanowień Umowy w postaci pisemnej po zawarciu Umowy i wprowadzania w Umowie zmian lub uzupełnień, nawet jeśli zmiany lub uzupełnienia nie byłyby istotne. Kopia zamówienia potwierdzonego przez Klienta przez wysłanie zamówienia i przystąpienie do realizacji płatności jest zapisywana wraz z faktycznym zamówieniem lub transakcją. Klient może ją odtworzyć na stronie historii transakcji w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater.

4.8. Operator Witryny nie jest zobowiązany do przestrzegania zasad postępowania, kodeksów praktyk ani innych regulaminów ustalonych przez podmioty samorządowe lub organizacje pozarządowe.

V. Zakupy produktów i usług

5.1. Każdy Produkt udostępniony do pobrania w Witrynie lub za pomocą programu InControl Touch Map Updater oraz każda Zawartość, którą można aktywować Kodem aktywacyjnym, jest dziełem chronionym prawem autorskim lub własnością intelektualną Operatora Witryny i (lub) jego dostawców. Operator Witryny i jego dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszych Warunkach.

5.2. Nabycie Produktu oznacza nabycie licencji na korzystanie z odpowiedniego Oprogramowania, Aktualizacji lub Zawartości lub prawa do korzystania z Usług, a nie nabycie samego Produktu. Licencje dotyczące Aktualizacji, Zawartości i Oprogramowania oraz świadczenie Usług nabytych za pośrednictwem Witryny lub programu InControl Touch Map Updater podlegają postanowieniom licencji użytkownika końcowego zawartym w rozdziale XIV niniejszych Warunków.

5.3. Zawartość dostępna dla danego Urządzenia może być udostępniona w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater:

 1. W postaci jednego pakietu umożliwiającego Klientowi pobranie na Urządzenie elektronicznej wersji najnowszej Zawartości.
 2. Na zasadzie subskrypcji, co oznacza, że Klient ma możliwość pobrania wersji elektronicznej wszystkich aktualizacji udostępnionych w okresie obowiązywania subskrypcji i zainstalowania ich w Urządzeniu, ale nie ma gwarancji liczby ani częstotliwości aktualizacji udostępnianych w okresie subskrypcji aktualizacji. Nie ma także gwarancji, że każda zawartość danego pakietu zostanie zaktualizowana we wszystkich wersjach.
 3. Na zasadzie „wypożyczenia mapy”, co oznacza, że Klient może pobrać elektroniczną Zawartość i korzystać z niej w okresie wypożyczenia w sposób opisany dokładniej w rozdziale XVI.
 4. Na fizycznym nośniku danych, np. na karcie SD lub SDHC, dysku USB, płycie DVD itd., dostarczonym Klientowi fizycznie.

Uwaga: nie wszystkie możliwości są dostępne dla każdej Zawartości zapewnianej dla określonego Urządzenia. Możliwości dostępne dla Urządzenia są wyświetlane po wskazaniu Urządzenia i odpowiedniego Produktu w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater.

5.4. Usługi są świadczone na zasadzie subskrypcji, co oznacza, że Klient może z nich korzystać przez okres wskazany w odpowiednim opisie Usługi.

5.5. Warunki szczególne mające zastosowanie do Produktów dostarczanych na zasadzie subskrypcji opisano w rozdziale XV niniejszych Warunków. Umowa dotycząca Produktów oferowanych na zasadzie subskrypcji jest zawierana na okres podany w opisie odpowiedniego Produktu lub, przy braku zdefiniowanego okresu, na okres działania Urządzenia, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziana.

VI. Proces zakupu

6.1. Operator Witryny odpowiada wyłącznie za realizację tych zamówień, które zostały złożone w Witrynie lub za pośrednictwem programu InControl Touch Map Updater. Zamówienia złożone drogą pocztową, telefoniczną lub w inny sposób nie są przyjmowane.

6.2. Ukończenie procesu zakupu rozpoczętego w Witrynie wymaga pobrania programu InControl Touch Map Updater. Program InControl Touch Map Updater można pobrać bezpłatnie, korzystając z łącza podanego w Witrynie. Jeśli Klient pobrał już program InControl Touch Map Updater, może rozpocząć zakupy, uruchamiając ten program.

6.3. W celu rozpoczęcia zakupów niektóre wersje Witryny lub programu InControl Touch Map Updater mogą wymagać zalogowania się z podaniem nazwy użytkownika i hasła ustalonych podczas rejestracji Użytkownika.

6.4. Klient zobowiązuje się podawać aktualne, pełne i dokładne informacje dotyczące zakupu i konta podczas dokonywania każdego zakupu w Witrynie za pośrednictwem programu InControl Touch Map Updater. Użytkownik może poprawić literówki, błędnie wprowadzone lub nieaktualne informacje na swoim koncie użytkownika. Należy pamiętać, że adres e-mail użyty podczas zakładania konta Użytkownika nie może po rejestracji zostać zmieniony ani zmodyfikowany. Klient zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować dane konta i inne informacje, żeby umożliwić finalizację transakcji oraz skontaktowanie się z nim (w razie potrzeby) w związku z daną transakcją.

6.5. Dostawa jest realizowana przez Operatora Witryny elektronicznie lub fizycznie, zgodnie z opisem procesów zakupu w rozdziałach od XVII do XIX. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia Produktów na adres dostawy lub momencie objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta.

6.6. W następujących przypadkach mają zastosowanie odmienne procesy zakupu i dostawy:

6.6.1. zakup najnowszej wersji Produktów za pośrednictwem Witryny lub programu InControl Touch Map Updater z dostawą elektroniczną lub fizyczną (odpowiednie postanowienia zawarto w rozdziale XVII);

6.6.2. zakup Kodu aktywacyjnego (odpowiednie postanowienia zawarto w rozdziale XVIII) oraz dostawa Kodu aktywacyjnego;

6.6.3. pobieranie Zawartości z wykorzystaniem Kodu prepaid (odpowiednie postanowienia zawarto w rozdziale XIX).

6.7. W wypadku dostawy elektronicznej dowolnego Produktu udostępnianego w postaci danych cyfrowych Klient wyraża zgodę, aby Operator Witryny mógł rozpocząć wykonywanie Umowy, dostarczenie Produktu do pobrania oraz przekazanie Kodu aktywacyjnego natychmiast po zakupie. Klient potwierdza, że udzielenie wyraźnej uprzedniej zgody Operatorowi Witryny na rozpoczęcie wykonywania Umowy bezpośrednio po jej zawarciu oznacza utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy, przewidzianego w rozdziale XI.

6.8. Składając Zamówienie na Produkt nieobjęty zakresem części 6.7, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie przez Operatora Witryny wykonywania Umowy i dostarczenie Produktu do pobrania przed zakończeniem okresu odstąpienia od umowy wynikającego z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy określonego w punkcie 1 części 20 dekretu rządowego nr 45/2014 (II. 26.) . W takim wypadku po rozpoczęciu przez Operatora Witryny wykonania Umowy Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy określonego w punkcie 11.2 w rozdziale XI.

VII. Cena i płatność

7.1. Ceny dotyczące transakcji zakupu w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater są podawane w euro (EUR) lub dolarach (USD). Katalogowe ceny Produktów mogą być również podawane w innych walutach, odpowiadających lokalizacji Klienta, ale są to jedynie ceny orientacyjne podane dla celów informacyjnych i w momencie składania zamówienia mogą być niedokładne. Zdecydowanie zalecamy porównanie równowartości danej kwoty z ceną Produktu wyrażoną w walucie lokalnej.

7.2. Ceny Produktów mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia, ale kwota należności zawsze jest równa wyświetlanej w chwili potwierdzania zamówienia przez Klienta.

7.3. Dla zarejestrowanych i zalogowanych Klientów z obszaru Unii Europejskiej wszystkie ceny wyświetlane w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater obejmują podatek VAT. Wyjątkiem są Klienci z obszaru Unii Europejskiej posługujący się ważnym numerem podatnika VAT UE, zarejestrowani jako Klienci korporacyjni (zwani dalej „Klientem korporacyjnym”), których status Klienta korporacyjnego został potwierdzony i zatwierdzony przez Operatora Witryny zgodnie z punktem 7.5 niniejszych Warunków zakupu. W wypadku Klientów (osób fizycznych i Klientów korporacyjnych) spoza Unii Europejskiej wszystkie ceny w Witrynie i w programie InControl Touch Map Updater są automatycznie podawane bez naliczenia podatku VAT.

7.4. Osoby fizyczne z obszaru Unii Europejskiej mają we wszystkich wypadkach obowiązek uiszczania podatku VAT według stawki obowiązującej w momencie potwierdzenia zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich miejscu zamieszkania. Prawidłowy adres zamieszkania należy, pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, podać podczas rejestracji. Przepisy te są zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi podatku VAT.

7.5. Klienci korporacyjni z obszaru Unii Europejskiej, którzy posługują się ważnym numerem podatnika VAT UE i chcą kupić Produkty zwolnione z podatku VAT, mogą się zarejestrować jako Klienci korporacyjni, podając wymagane dane w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater. Uwaga: przed przyznaniem statusu Klienta korporacyjnego dane firmy muszą zostać sprawdzone i potwierdzone przez Operatora Witryny. Do czasu uzyskania potwierdzenia od Operatora Witryny można dokonywać zakupów tylko z naliczeniem podatku VAT.

7.6. W razie zmiany jakichkolwiek danych podanych podczas rejestracji Klienta korporacyjnego proces weryfikacji wymaga powtórzenia a status Klienta korporacyjnego zostaje zawieszony do czasu sprawdzenia i potwierdzenia nowych danych przez Operatora Witryny. Po zakończeniu procesu weryfikacji Operator Witryny może potwierdzić lub cofnąć status Klienta korporacyjnego. W okresie zawieszenia statusu Klienta korporacyjnego można dokonywać zakupów wyłącznie z naliczeniem podatku VAT.

7.7. W wypadku Klientów korporacyjnych Operator Witryny może w każdej chwili sprawdzić ważność numeru podatnika VAT UE i zmienić nazwę faktury odpowiednio do nazwy zapisanej we właściwej krajowej bazie danych płatników podatku VAT.

7.8. Ceny podane w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater nie obejmują kosztów dostawy. W razie zamówienia Produktów fizycznych koszty dostawy zostaną doliczone do kwoty zakupu i wyświetlone na stronie z podsumowaniem transakcji. Klient będzie mógł przejrzeć wszystkie koszty dostawy dotyczące danego zakupu przed potwierdzeniem zakupu.

7.9. Płatności za wszystkie zamówienia należy dokonywać, korzystając ze sposobów płatności udostępnionych przez Operatora Witryny, np. za pośrednictwem niezależnego dostawcy usług rozliczeniowych lub karty płatniczej zgodnie z informacjami w rozdziale XVII. Po przetworzeniu płatności Klient otrzyma odpowiednie potwierdzenie.

7.10. Zakupione Produkty mogą podlegać cłom przywozowym i innym podatkom. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z odprawą celną ponosi Klient. Operator Witryny nie ma żadnego wpływu na te opłaty. Polityki celne poszczególnych krajów bardzo się od siebie różnią, więc po dalsze informacje Klient powinien się zwrócić do najbliższego urzędu celnego. Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i postanowień międzynarodowych i krajowych dotyczących Produktów oraz uregulować wszelkie opłaty celne, podatki i inne należności publicznoprawne wobec właściwych organów.

VIII. Zgodność

8.1. Niektóre wersje Witryny i programu InControl Touch Map Updater przed rozpoczęciem zakupów wymagają obowiązkowej automatycznej rejestracji Urządzenia za pomocą programu InControl Touch Map Updater. W takich wypadkach zgodność Urządzenia jest sprawdzana za pomocą programu InControl Touch Map Updater. Producent, dystrybutor lub osoby trzecie dokonują niekiedy zmian w pierwotnym, certyfikowanym modelu, dopuszczając się przy tym nadużycia licencji i piractwa, co może skutkować niezgodnością Urządzenia. Taką niezgodność można zidentyfikować wyłącznie podczas rejestracji Urządzenia przy użyciu programu InControl Touch Map Updater.

8.2. Dany model Urządzenia jest obsługiwany tylko wtedy, gdy Operator Witryny zapewnia jego obsługę. Aby zapobiec niezgodności lub ograniczeniom zakresu wsparcia, Klient powinien korzystać ze sprzętu oryginalnego z fabrycznie zainstalowanym Oprogramowaniem.

8.3. W celu upewnienia się, że Produkt jest kupowany dla zgodnego Urządzenia, jeśli Urządzenie nie zostało we wcześniejszej dacie zarejestrowane ręcznie lub automatycznie za pomocą programu InControl Touch Map Updater dla konkretnego konta Użytkownika, w niektórych wypadkach konieczne jest ręczne zarejestrowanie Urządzenia. W razie nieprawidłowej lub niezgodnej ze stanem faktycznym ręcznej rejestracji Urządzenia przez Klienta lub korzystania z nieoryginalnych lub zmodyfikowanych modeli Urządzeń Operator Witryny nie gwarantuje zgodności Produktów z Urządzeniem Użytkownika.

8.4. Należy pamiętać, że w wypadku niektórych Usług i Zawartości mogą obowiązywać dodatkowe wymagania techniczne (np. zewnętrzny odbiornik TMC, mobilny dostęp do Internetu itp.), wymienione w szczegółowym opisie odpowiednich Produktów.

8.5. Szczegółowy opis każdego Produktu zawiera informację o minimalnej wymaganej wielkości dostępnej pamięci. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za dostępność pamięci.

8.6. W opisie niektórych Produktów może się też znajdować wymóg zainstalowania w Urządzeniu konkretnych wersji innych Produktów koniecznych dla prawidłowego działania Zawartości. Ze względu na techniczne problemy ze zgodnością może się zdarzyć, że dla różnych Urządzeń dostępne będą różne wersje Produktów. Jeśli wymagana jest rejestracja Urządzenia za pomocą programu InControl Touch Map Updater, Klient musi w tym programie sprawdzić najnowszą wersję Produktu dla danego Urządzenia.

8.7. Jeśli wymagana jest rejestracja Urządzenia za pomocą programu InControl Touch Map Updater, zastosowanie mogą mieć inne minimalne wymagania techniczne dotyczące komputera osobistego z dostępem do Internetu (Internet szerokopasmowy), na którym można zainstalować program InControl Touch Map Updater.

8.8. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik ma obowiązek sprawdzić zgodność z wymaganiami opisanymi w rozdziale VIII Warunków zakupu. Jeśli którekolwiek z wymagań dotyczących zgodności lub Urządzeń nie jest spełnione, odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody wynikające z zamówienia niezgodnego Produktu lub Usługi ponosi Klient. Operator Witryny nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

IX. Odpowiedzialność Stron

9.1. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Operator Witryny współpracuje z niezależnymi partnerami (np. dostawcami Zawartości lub Usług, dostawcami hostingu i Internetu itd.), więc na realizację niniejszej Umowy może mieć również wpływ sposób wywiązywania się z obowiązków przez partnerów Operatora Witryny.

9.2. Jeśli Klient nie otrzyma Uprawnienia lub Kodu aktywacyjnego w ciągu 1 (jednego) Dnia roboczego od dokonania płatności, nie otrzyma ważnego klucza licencyjnego na zakupiony Produkt lub Kod aktywacyjny nie spowoduje Aktywacji Zawartości, Oprogramowania, Aktualizacji lub Usług w Urządzeniu, powinien zgłosić ten fakt działowi Obsługi Klienta za pośrednictwem dostępnej w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater strony „Kontakt z nami”.

9.3. Jeśli Operator Witryny nie poinformuje Klienta o wystawieniu faktur na zamówione i zapłacone Produkty w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od wysłania zamówienia, Klient powinien zgłosić ten fakt działowi Obsługi Klienta Operatora Witryny za pośrednictwem dostępnej w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater strony „Kontakt z nami”.

9.4. Przed zainstalowaniem Produktu Klient podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności i postępuje zgodnie z instrukcjami pobierania Produktu, uzyskiwania licencji i instalacji opisanymi w punkcie 6 rozdziału XVII niniejszych Warunków. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani uszkodzenie innego oprogramowania zapisanego w Urządzeniu Klienta, wynikające z instalacji Produktu.

X. Unieważnienie Umowy

10.1. Klient może unieważnić Umowę i zażądać zwrotu pieniędzy, jeśli:

 1. Operator Witryny nie udostępni Klientowi Uprawnienia do pobrania zakupionych elementów lub nie dostarczy mu Kodu aktywacyjnego w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty płatności;
 2. Operator Witryny nie dostarczy Konsumentowi Produktów fizycznych w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty płatności;
 3. zamówiony i opłacony Produkt nie jest zgodny z Urządzeniem Klienta, o ile Klient potwierdził zgodność Urządzenia i Produktu zgodnie z opisem w rozdziale VIII.

10.2. Aby poinformować Operatora Witryny o unieważnieniu Umowy i zażądać zwrotu pieniędzy, Klient powinien skorzystać ze strony „Kontakt z nami” w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater. Jeśli spełnione są wyżej wymienione warunki zwrotu pieniędzy, Operator Witryny potwierdzi unieważnienie w wiadomości e-mail i dokona zwrotu w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych.

10.3. W wypadku opisanym w podpunkcie c) punktu 10.1, jeśli Produkt jest produktem fizycznym, Operator Witryny zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania zwrotu Produktu przez Klienta. Zwracany Produkt podlega sprawdzeniu przez Operatora Witryny. Produkt należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 (czternastu) dni od daty poinformowania Operatora Witryny o unieważnieniu Umowy.

10.4. Operator Witryny ma prawo unieważnić Umowę w dowolnym czasie, jeśli Klient nie dokona płatności w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty wysłania zamówienia. Dotyczy to również wypadków, gdy płatność w trybie online nie zostanie zrealizowana z dowolnej przyczyny (w szczególności m.in. z następujących powodów: przerwanie spowodowane przez Użytkownika, brak środków lub z dowolnego innego powodu, gdy bank odrzuci transakcję płatności w trybie online lub w razie wystąpienia błędu technicznego). Jeśli Klient nie dokona płatności najpóźniej w ciągu 20 (dwudziestu) dni roboczych od zawarcia Umowy, jego zamówienie zostanie anulowane i Umowa automatycznie wygaśnie bez dodatkowego powiadomienia Klienta.

10.5. Unieważnienie Umowy powoduje wygaśnięcie Umowy z mocą wsteczną od daty jej wejścia w życie.

XI. Odstąpienie/wypowiedzenie Umowy dla Klientów

11,1. Następujące prawo do odstąpienia/wypowiedzenia Umowy opisane poniżej, dotyczą wyłącznie Konsumentów. Prawo do odstąpienia/wypowiedzenia Umowy przedstawione w rozdziale XI ma charakter dodatkowy w stosunku do wszelkich ustawowych praw zwrotu przysługujących z mocy prawa i są przewidziane na wypadek zwrotu w razie naruszenia umowy regulowanego niniejszymi Warunkami.

11,2. Klient może odstąpić od Umowy lub ją wypowiedzieć w ciągu 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w rozdziale XI. Prawo odstąpienia od Umowy można realizować w ciągu 14 (czternastu) dni od daty fizycznego dostarczenia Zawartości. Natomiast prawo do wypowiedzenia Umowy w wypadku Aktualizacji, Zawartości i Usług dostarczanych w Wersji elektronicznej do pobrania i zapewnienia Kodu aktywacyjnego można realizować w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy.

11.3. Z prawa odstąpienia od Umowy nie można skorzystać w następujących wypadkach:

 1. Po rozpoczęciu wykonywania Umowy przez Operatora Witryny w wypadku Aktualizacji, Zawartości i Usług dostarczanych w Wersji elektronicznej do pobrania oraz po dostarczeniu Kodu aktywacyjnego z uwzględnieniem faktu, że wykonywanie Umowy rozpoczęto przed upływem okresu zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy za uprzednią wyraźną zgodą Klienta.
 2. W wypadku Zawartości dostarczanej fizycznie, wymagającej pobrania, instalacji lub aktywacji, po rozpoczęciu takiego procesu wobec dostarczonej Zawartości, biorąc pod uwagę, że wskutek tego procesu Zawartość zostaje nieodwracalnie przesłana do Urządzenia.
 3. Po rozpoczęciu wykonywania Umowy przez Operatora Witryny w przypadkach określonych w częściach 6.7 i 6.8 w rozdziale VI.

11.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia/wypowiedzenia Umowy, Klient ma obowiązek zgłosić swoją decyzję Operatorowi Witryny, przesyłając jednostronne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z formularza odstąpienia/wypowiedzenia Umowy dołączonego jako Załącznik nr 1 albo samodzielnie sformułować pismo.

11.5. Klient może również wypełnić elektroniczny wzór odstąpienia/wypowiedzenia Umowy i przesłać ten formularz lub dowolne inne jednostronne oświadczenie za pośrednictwem naszej Witryny lub programu InControl Touch Map Updater, korzystając ze strony „Kontakt z nami” w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater. W razie skorzystania z tej możliwości przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu/wypowiedzeniu zostanie niezwłocznie potwierdzone w wiadomości e-mail.

11.6. W celu zachowania terminu odstąpienia/wypowiedzenia Umowy wystarczy, aby Klient przesłał oświadczenie o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia/wypowiedzenia Umowy przed upływem okresu odstąpienia/wypowiedzenia Umowy.

11.7. Jeśli Klient odstąpi od niniejszej Umowy, w przypadku fizycznego dostarczenia Zawartości, otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych nam kwot, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybrania dostawy innego rodzaju niż najtańsza oferowana przez nas forma), bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 (czternaście) dni od daty zawiadomienia nas o decyzji odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrot kosztów zostanie dokonany z zastosowaniem tego samego sposobu płatności, co użyty przez Klienta przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. Klient w żadnym razie nie poniesie kosztów wynikających z dokonania zwrotu.

11.8. W razie dostarczenia Klientowi Zawartości na nośniku danych w dostawie fizycznej (zwanej dalej „Towarem”) zastosowanie mają następujące postanowienia dodatkowe:

 1. Towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 (czternaście) dni od daty zawiadomienia Operatora Witryny o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeśli Towar zostanie odesłany przed upływem 14 (czternastu) dni. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.
 2. Zwrot kosztów może zostać wstrzymany do momentu otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, co nastąpi najwcześniej.
 3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za obniżenie wartości Towaru wynikające z innego sposobu jego wykorzystania niż niezbędny do ustalenia charakteru, właściwości i sposobu działania Towaru.
 4. Warunki zwrotu, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, są następujące: wszystkie Towary należy zwracać z należytą dbałością (np. nie mogą one nosić śladów użytkowania ani uszkodzenia i ich stan musi umożliwiać ponowną sprzedaż).
 5. Do wszystkich zwracanych towarów należy dołączać oryginalny paragon, oryginalną dokumentację, instrukcje obsługi i nieotwarte opakowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedołączenie tych elementów może spowodować odrzucenie lub opóźnienie zwrotu lub wymiany albo spowodować naliczenie dodatkowych opłat. Operator Witryny zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu lub wymiany, jeśli jego wymagania zwrotów nie będą spełnione.

XII. Rękojmia za wady, odpowiedzialność za skutki wad wyrobu i gwarancja

12.1. Konsumentów informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do transakcji zakupu zastosowanie będą miały postanowienia określone w Załączniku nr 2 do niniejszych Warunków w zakresie rękojmi za wady, odpowiedzialności za skutki wad wyrobu i gwarancji.

12.2. Jeśli Klient zamierza skorzystać z rękojmi, gwarancji lub odpowiedzialności za skutki wad produktu, powinien o tym zawiadomić dział Obsługi Klienta za pośrednictwem dostępnej w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater strony „Kontakt z nami”.

XIII. Ograniczenie odpowiedzialności

13.1. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się w najszerszym zakresie dopuszczonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Celem ani skutkiem niniejszego rozdziału nie jest ograniczenie naszej odpowiedzialności do zakresu odpowiedzialności wobec Klienta wynikającego z mocy prawa lub z przysługujących Klientowi praw ustawowych.

13.2. Operator Witryny niniejszym informuje Klienta, że mimo dołożenia wszelkich starań podczas opracowywania Produktu, z uwagi na jego charakter i ograniczenia techniczne, Operator Witryny i jego dostawcy nie gwarantują, że Produkt jest całkowicie wolny od błędów. Operator Witryny i jego dostawcy nie są zobowiązani do zapewnienia, żeby Produkt uzyskany przez Klienta był całkowicie wolny od błędów.

13.3. PRODUKT JEST DOSTARCZANY „W STANIE, W JAKIM JEST” (AS IS) ORAZ „Z WSZELKIMI WADAMI” (WITH ALL FAULTS; W TYM BEZ ŻADNEJ GWARANCJI USUNIĘCIA WAD), A OPERATOR WITRYNY I JEGO DOSTAWCY WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, RZETELNOŚCI, PRAWA WŁASNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ŻADNA USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA UDZIELONA PRZEZ OPERATORA WITRYNY LUB KTÓREGOKOLWIEK Z JEGO POŚREDNIKÓW, DOSTAWCÓW LUB PRACOWNIKÓW NIE POWODUJE UDZIELENIA GWARANCJI I KLIENT NIE MOŻE POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI STANOWI ISTOTNY WARUNEK UMOWY.

13.4. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z tym, że Produkt nie jest odpowiedni do jakiegokolwiek określonego celu, ani wynikające z błędu lub niezgodności Produktu z innym systemem, urządzeniem lub produktem.

13.5. OPERATOR WITRYNY ANI JEGO DOSTAWCY NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE ANI ZA STRATY MORALNE WYNIKAJĄCE Z UMOWY, W TYM STRATY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW LUB KOSZTÓW UBEZPIECZENIA, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ITP., NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

13.6. JEŚLI KLIENT MA JAKIEKOLWIEK PODSTAWY DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA OD OPERATORA WITRYNY LUB KTÓREGOKOLWIEK Z JEGO DOSTAWCÓW, MOŻE UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH DO WYSOKOŚCI KWOTY, KTÓRĄ ZAPŁACIŁ ZA PRODUKT (LUB DO 10 USD, JEŚLI TAKIEJ KWOTY NIE MOŻNA OBLICZYĆ ALBO UZYSKANO PRODUKT NIEODPŁATNIE). ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA Z TYTUŁU SZKÓD MAJĄ ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W WYPADKU, GDY NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT KOSZTÓW PRODUKTU NIE REKOMPENSUJĄ STRAT W PEŁNI LUB JEŚLI OPERATOR WITRYNY LUB JEGO DOSTAWCY WIEDZIELI LUB POWINNI BYLI WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

13.7. Produkty dostarczane przez podmioty trzecie.

Operator Witryny niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za Produkty lub informacje uzyskane za pomocą Produktów. Operator Witryny nie gwarantuje jakości, przydatności, rzetelności, przydatności do określonego celu, zasięgu terytorialnego ani dostępności Produktu ani informacji. Operator Witryny wyraźnie wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za zawieszenie lub anulowanie Usługi przez niezależnego usługodawcę oraz wszelkie szkody powstałe wskutek anulowania Usługi. Klient przyjmuje do wiadomości, że dane map w Produktach mogą zawierać dane geograficzne oraz inne dane.

XIV. Warunki licencji na Produkt

14.1. Jeśli Klient nabył Produkt w ramach Umowy na podstawie niniejszych Warunków, porządek pierwszeństwa warunków licencji mających zastosowanie do Produktu jest następujący:

 1. wszelkie szczególne warunki licencji dostarczone wraz z Produktem przez Operatora Witryny — mają pierwszeństwo w razie kolizji postanowień, o których mowa w podpunktach ii) i iii) poniżej; oraz
 2. obowiązująca umowa licencyjna użytkownika końcowego, dotycząca oprogramowania nawigacyjnego, zawartości i usług, dostarczona wraz z Urządzeniem — ma pierwszeństwo w razie kolizji postanowień, o których mowa w podpunkcie iii) poniżej; oraz
 3. warunki licencji określone w standardowej umowie licencyjnej użytkownika końcowego z Operatorem Witryny („EULA”). Terminy „Licencjodawca” i „Właściciel Oprogramowania” stosowane w EULA będą jednakowo rozumiane jako odnoszące się do Operatora Witryny.

14.2. W razie jakiejkolwiek kolizji między tekstem głównym niniejszych Warunków a postanowieniami obowiązującymi zgodnie z punktem 14.1, do stosunku umownego między Operatorem Witryny a Klientem zastosowanie mają postanowienia tekstu głównego niniejszych Warunków.

XV. Warunki szczególne dotyczące niektórych Usług

15.1 Subskrypcja na usługi czasu rzeczywistego

15.1.1. Niektóre Produkty oferowane są w postaci tzw. Usługi czasu rzeczywistego w ramach opłaty subskrypcyjnej. Subskrybując Usługę czasu rzeczywistego, Klient zyskuje możliwość dostępu do usługi niezależnego podmiotu w dowolnym momencie okresu subskrypcji i do uzyskiwania danych. Operator Witryny nie gwarantuje jakości ani dostępności Usługi i nie ponosi odpowiedzialności w wypadku przerwania lub zaprzestania świadczenia Usługi.

15.1.2. Klient ma obowiązek sprawdzić Zgodność Urządzenia przed przystąpieniem do podsumowania transakcji i płatności zgodnie z postanowieniami określonymi w rozdziale VIII.

15.2. Bezpłatne aktualizacje map kupionych w trybie online i inne usługi aktualizacji

15.2.1. Niektóre aktualizacje map mogą umożliwiać dodatkowe bezpłatne aktualizacje przez określony wcześniej okres, licząc od daty zakupu. W takich wypadkach zakup i dostarczenie jednorazowej aktualizacji przebiega zgodnie z punktem 6 A rozdziału XVII, a dodatkowe bezpłatne aktualizacje map są dostarczane za pośrednictwem programu InControl Touch Map Updater „w stanie, w jakim są”, jeśli w określonym wcześniej okresie udostępniona zostanie nowa wersja odpowiednich map. Operator Witryny nie gwarantuje częstotliwości ani minimalnej liczby dodatkowych bezpłatnych aktualizacji w określonym wcześniej okresie. Operator Witryny zachowuje prawo do odwołania lub zmiany dostępności bezpłatnych aktualizacji bez wcześniejszego powiadomienia.

15.2.2. W wypadku usług subskrypcyjnych należność za usługę obejmuje wszystkie koszty za cały okres subskrypcji.

XVI. Warunki szczególne dotyczące map z licencją ograniczoną czasowo

16.1. Licencja na niektóre aktualizacje map jest udzielana na czas określony, co w Witrynie jest określane jako opcja „Wypożycz mapę”. Produkty tego rodzaju obejmują te same wersje map co inne aktualizacje, ale zapewniają jedynie ograniczone czasowo prawo licencyjne do korzystania (np. 1 miesiąc) określone w opisie Produktu („Okres licencji”).

16.2. Okres ograniczonego czasowo korzystania rozpoczyna się w dniu i o godzinie zakupu, a plik licencji wygasa automatycznie po upływie Okresu licencji. Po upływie Okresu licencji nie będzie można wyświetlić mapy za pomocą Oprogramowania.

XVII. Proces zakupu w wypadku Produktów do pobrania i Produktów fizycznych

1. Dodanie do koszyka

Aby zamówić produkt, Klient w pierwszej kolejności dodaje żądane pozycje do swojego koszyka.

2. Proces podsumowania transakcji

Po umieszczeniu wszystkich wybranych Produktów w koszyku Klient otwiera ekran koszyka i sprawdza szczegółową listę, która zawiera wszystkie dodane do koszyka Produkty. Na tym ekranie Klient może usunąć wszelkie Produkty ze swojego koszyka.

Jeśli Klient ma Kod vouchera, może wybrać opcję „MAM KOD”, wpisać Kod vouchera i kliknąć przycisk „ZREALIZUJ”. Po zweryfikowaniu poprawności kodu w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater cena w koszyku zostaje tak zaktualizowana, aby przedstawiała cenę oryginalną, cenę obniżoną i wartość obniżki.

Po kliknięciu przycisku „Podsumuj” przy wszystkich pozycjach w koszyku mogą się pojawić dodatkowe dostępne opcje (np. opcje subskrypcji) i pakiety Produktów. Klient może zadecydować o dodaniu do koszyka dodatkowych pozycji lub kontynuować proces podsumowywania transakcji bez dokonywania jakichkolwiek zmian w koszyku. Na tym ekranie można wybrać dostawę Produktu na nośniku danych. Wybranie tej opcji spowoduje jednak brak możliwości zamówienia innych Produktów dostarczanych elektronicznie, jeśli więc Klient zamierza zamówić inny Produkt z dostawą elektroniczną, konieczne będzie utworzenie osobnego zamówienia.

3. Podanie danych do faktury i adresu do wysyłki (odpowiednio do potrzeb)

Na ekranie danych do faktury Klient wpisuje nazwę i adres, które mają być wyświetlane na fakturze elektronicznej, a w przypadku dostawy fizycznej — adres do wysyłki, pod który należy dostarczyć Produkt. Po zweryfikowaniu i przesłaniu zamówienia, opisanym w kroku 4 poniżej, danych tych nie można zmienić.

4. Weryfikacja i wysłanie zamówienia

Ten ekran zawiera podsumowanie wszystkich ważnych danych zamówienia, w tym danych do faktury, zamawianych Produktów, kwoty do zapłaty oraz danych do wysyłki (odpowiednio do sytuacji). Dane te podlegają ostatecznemu sprawdzeniu i zatwierdzeniu. Jest to ostatni ekran, na którym można zmienić zamówienie, powrócić do edytowania pozycji lub poprawić dane do faktury. Klient potwierdza zamówienie, akceptując powyższe dane i przechodząc do płatności. Operator Witryny niezwłocznie potwierdza odbiór zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Klienta.

5. Płatność i fakturowanie

Płatność za zamówione Produkty odbywa się po wysłaniu zamówienia. Operator Witryny umożliwia płatność przez Internet za pośrednictwem kilku podmiotów zewnętrznych zajmujących się przetwarzaniem płatności. Po zainicjowaniu procedury płatności Klient zostanie przekierowany do witryny podmiotu zewnętrznego zajmującego się przetwarzaniem płatności (strony płatności).

Inicjując procedurę płatności, Klient zobowiązuje się zapłacić Operatorowi Witryny, za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego zajmującego się przetwarzaniem płatności, obowiązujące w danym momencie ceny.

Przetwarzanie płatności będzie podlegać warunkom i zasadom ochrony prywatności określonym przez podmiot zewnętrzny zajmujący się przetwarzaniem płatności, stanowiącym uzupełnienie niniejszych Warunków. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione ani spowodowane przez podmiot zewnętrzny zajmujący się przetwarzaniem płatności.

Klient ma obowiązek podać dane karty płatniczej niezbędne do dokonania płatności za pośrednictwem strony płatności obsługiwanej przez podmiot zewnętrzny zajmujący się przetwarzaniem płatności. Operator Witryny nie otrzymuje, nie przechowuje i nie przetwarza danych karty płatniczej ani nie uzyskuje do nich dostępu; instytucja finansowa odpowiedzialna za przeprowadzenie transakcji przekazuje mu wyłącznie informacje o pomyślnym lub niepomyślnym wyniku płatności.

Po potwierdzeniu dokonania płatności przez Klienta i na podstawie przesłanych przez niego danych do faktury Operator Witryny wystawia fakturę elektroniczną, o której Klient jest informowany za pomocą komunikatu w Witrynie, w programie InControl Touch Map Updater lub potwierdzenia wysyłanego pocztą e-mail. Fakturę elektroniczną potwierdzoną znacznikiem czasu oraz podgląd wydruku w formacie PDF i odpowiednim języku można wyświetlić i pobrać z historii aktualizacji konta Użytkownika.
Płatność uważa się za zrealizowaną po nieodwołalnym uznaniu rachunku bankowego Operatora Witryny kwotą płatności.

6. Dostawa

A. Dostawa w Wersji elektronicznej do pobrania

Z chwilą pomyślnego dokonania płatności do profilu użytkownika Klienta w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater dodawane jest Uprawnienie, jeśli dostawa Operatora Witryny ma formę elektroniczną.

Operator Witryny niniejszym zobowiązuje się udostępnić Uprawnienie do pobrania z profilu użytkownika Klienta nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dokonania płatności. Udostępnienie Uprawnienia do pobrania uznaje się za rozpoczęcie wykonywania niniejszej Umowy.

Po zakupie Uprawnienia Klient ma prawo skorzystać z Uprawnienia w celu pobrania plików i uzyskania licencji. Podczas pobierania licencji w Witrynie udostępniana jest najnowsza wersja Produktu.

Jeśli zakup jest dokonywany z użyciem programu InControl Touch Map Updater, Klient może sprawdzić i wykorzystać swoje Uprawnienia za pomocą bezpłatnego programu Operatora Witryny o nazwie InControl Touch Map Updater, który można pobrać z Witryny.

Jeśli zakup jest dokonywany z użyciem programu InControl Touch Map Updater, proces instalacji przebiega następująco:

 1. Klient uruchamia program InControl Touch Map Updater,
 2. Klient powinien podłączyć Urządzenie do komputera osobistego, a następnie
 3. Zalogować się do programu InControl Touch Map Updater, używając tej samej nazwy użytkownika i hasła co w Witrynie.
 4. Po udanym zalogowaniu Klient powinien pobrać z Witryny niezbędne pliki zakupionych Produktów, używając programu InControl Touch Map Updater, a następnie
 5. Rozpocząć instalację, aby automatyczne zażądać licencji na zakupione produkty i przesłać je do Urządzenia.

Po rozpoczęciu przez Klienta instalacji zakupionych produktów za pomocą programu InControl Touch Map Updater w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater zostaną wygenerowane niezbędne klucze licencyjne dla Urządzenia. Produktów można używać tylko na jednym urządzeniu. Po wygenerowaniu kluczy licencyjnych Licencji i Produktów nie można przenosić ani kopiować do innego urządzenia.

B. Dostawa fizyczna

Produkty są dostarczane pocztą kurierską na adres dostawy wskazany w zamówieniu najpóźniej w ciągu 30 dni od dokonania płatności za Produkty przez Klienta. Klientowi zostanie udostępnione bezpośrednie łącze, umożliwiające śledzenie realizacji złożonego zamówienia.

Jeśli Klient odmówi lub zaniedba odebrania dostarczonych Produktów, Operator Witryny zastrzega sobie prawo naliczenia uzasadnionych kosztów magazynowania Produktów do czasu realizacji dostawy.

XVIII. Proces zakupu w celu aktywacji

Proces zakupu Kodu aktywacyjnego przebiega następująco:

 1. Wybór produktu do aktywowania, dodawanie go do koszyka

  W pierwszej kolejności Klient wybiera na ekranie swojego Urządzenia Produkt, który chce aktywować.

  Na ekranie Urządzenia zostanie wyświetlony Kod żądania, który należy wpisać w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater na ekranie Aktywacja.

  Po sprawdzeniu poprawności Kodu żądania w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater zostanie wyświetlona nazwa i opis odpowiedniego Produktu.

  Zalogowani Użytkownicy mogą dodać ten Produkt do koszyka, klikając łącze „Aktywuj”.

 2. Proces podsumowania transakcji

 3. Wprowadzanie danych do faktury

 4. Weryfikacja i wysłanie zamówienia

 5. Płatność i wystawienie faktury

  Kroki 2–5 są takie same jak odpowiednie kroki procedury zakupu produktów do pobrania i produktów fizycznych, opisane w rozdziale XVII.

 6. Dostawa

  Z chwilą pomyślnego zrealizowania płatności w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater zostanie wyświetlony Kod aktywacyjny, który w celu zachowania na przyszłość zostanie również dodany do historii transakcji. Poprzez wygenerowanie tego Kodu aktywacyjnego dokonywana jest elektroniczna dostawa po stronie Operatora Witryny. W wypadku Aktywacji produktu nie ma miejsca fizyczna ani żadna inna dostawa.

  Klient wpisuje otrzymany kod w Urządzeniu na ekranie Kodu aktywacyjnego, co powoduje aktywację (uruchomienie) Produktu. Kodu aktywacyjnego można użyć wyłącznie na Urządzeniu, na którym wyświetlony został kod żądania w kroku 1.

  W przypadku aktywacji Produktu zainstalowanego wcześniej w Urządzeniu Kod aktywacyjny służy wyłącznie do aktywacji Produktu wstępnie zainstalowanego przez producenta w Urządzeniu. NIE daje on prawa do pobrania najnowszej wersji tego Produktu przez Internet za pomocą programu InControl Touch Map Updater.

XIX. Proces zakupu przy użyciu Kodu prepaid

Niektóre Urządzenia są wysyłane wraz z Kodem prepaid umożliwiającym bezpłatne pobranie Produktu na Urządzenie. W wypadku takich Urządzeń Klient może samodzielnie wybrać Produkt do swojego Urządzenia.

 1. Wprowadzanie kodu prepaid

  W pierwszej kolejności Klient wpisuje Kod prepaid na ekranie aktywacji w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater. Po sprawdzeniu poprawności kodu w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater zostanie wyświetlona nazwa i opis dostępnego Produktu.

 2. Wybór Produktu, dodanie go do koszyka

 3. Proces podsumowania transakcji

 4. Wprowadzanie danych do faktury

 5. Weryfikacja i wysłanie zamówienia

 6. Płatność i wystawienie faktury

 7. Dostawa

  Kroki 3–7 są takie same jak odpowiednie kroki procedury zakupu produktów do pobrania i produktów fizycznych, opisane w rozdziale XVII.

XX. Obsługa Klienta

20.1. Klienci mogą korzystać z obsługi klienta w związku z Produktami kupionymi za pośrednictwem Witryny lub programu InControl Touch Map Updater. Obsługa Klienta jest zapewniana za pośrednictwem interfejsów internetowych.

20.2. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji obsługi klienta, należy odwiedzić stronę „Kontakt z nami” w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater. W Witrynie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

20.3. W przypadku reklamacji dotyczących zamówienia lub zakupu prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta za pośrednictwem strony „Kontakt z nami” w Witrynie lub programie InControl Touch Map Updater. Reklamacje można również wysyłać na adres pocztowy Operatora Witryny podany w rozdziale II lub na adres e-mail info@naviextras.com. Reklamacje są rozpatrywane przez dział Obsługi Klienta a odpowiedzi są udzielane najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni. W przypadku odrzucenia reklamacji Operator Witryny uzasadni jej odrzucenie.

20.4. Jeśli sporu z Klientem nie uda się rozwiązać na drodze polubownych negocjacji, możliwości Klienta są następujące:

 • złożenie skargi w urzędzie ochrony konsumentów;
 • wszczęcie procedury przed właściwym organem zajmującym się pozasądowym rozstrzyganiem sporów:
  Arbitration Board of Budapest
  Adres: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3 piętro, p. 310.
  Adres pocztowy: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Numer telefonu: 06-1-488-2131
  Numer faksu: 06-1-488-2186
  Adres e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Strona internetowa: http://bekeltet.hu/
 • wszczęcie postępowania sądowego; oraz
 • Konsumenci zamieszkali na terenie UE mogą również występować z roszczeniami prawnymi za pośrednictwem internetowej platformy rozstrzygania sporów prowadzonej i udostępnianej przez Komisję Europejską, znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, aby uzyskać rozstrzygnięcie w drodze pozasądowej.

XXI. Postanowienia różne

21.1. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa węgierskiego.

21.2. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sądy węgierskie.

21.3. Jeśli Klient jest Konsumentem, powyższy wybór prawa i właściwości miejscowej nie skutkuje pozbawieniem Klienta ochrony przysługującej mu z mocy przepisów (w tym jakiegokolwiek przepisu regulującego właściwość sądu), których nie można umownie wyłączyć z mocy prawa, a które miałyby zastosowanie przy braku takiego wyboru.

21.4. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyłączone wobec niniejszej Umowy.

21.5. Niniejsza Umowa została pierwotnie sporządzona w angielskiej wersji językowej. Mogą również istnieć inne wersje językowe, które można znaleźć i wybrać w Witrynie lub w programie InControl Touch Map Updater. W razie jakichkolwiek rozbieżności między angielską a dowolną inną wersją językową wiążące są postanowienia wersji angielskiej.


Załącznik nr 1

Przykład wzoru odstąpienia/wypowiedzenia Umowy dla Klientów


— Do firmy NNG Software Developing and Commercial Ltd., 35-37 Szépvölgyi út, H-1037 Budapest, Węgry:

— Niniejszym zawiadamiam(y*), że odstępuję/-emy* / od umowy sprzedaży następujących towarów* (zapewnienia następujących usług*):

— Data zamówienia* lub odbioru*:

— Nazwa konsumenta(-ów):

— Adres konsumenta(-ów):

— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz ma postać papierową):

— Data:

* Niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2

Dokument informacyjny dla Klientów dotyczący rękojmi za wady, odpowiedzialności za skutki wad wyrobu i gwarancji


1. Rękojmia za wady

W jakich wypadkach Klient może zgłosić roszczenie z tytułu rękojmi za wady produktu?

W razie niedopełnienia zobowiązań przez Operatora Witryny Klient może zgłosić wobec niego roszczenie z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami węgierskiego kodeksu cywilnego.

Jakie prawa przysługują Klientowi w związku z roszczeniem z tytułu rękojmi?

Klient ma prawo zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, wybierając jedną z poniższych możliwości:

Klient może wybrać naprawę lub wymianę, chyba że nie są one możliwe lub powodowałyby poniesienie przez Operatora Witryny niewspółmiernie wysokich kosztów w porównaniu z zaspokojeniem roszczenia w inny sposób. Jeśli Klient nie wybrał lub nie mógł wybrać naprawy ani wymiany, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny lub, w ostateczności, unieważnienia umowy.

Klient ma prawo zmiany wybranego sposobu zaspokojenia roszczenia na inne. W takim wypadku Klient zwraca Operatorowi Witryny poniesione przez niego koszty, chyba że zmiana była konieczna w związku z postępowaniem Operatora Witryny lub z innych uzasadnionych powodów.

Przez jaki okres Klient może zgłosić roszczenie z tytułu rękojmi?

Klient ma obowiązek zawiadomić Operatora Witryny o niedopełnieniu przez niego zobowiązań w najkrótszym czasie możliwym w danych okolicznościach, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady. Należy również pamiętać, że Klient może skorzystać z praw z tytułu rękojmi najdalej przez dwa lata od momentu dostarczenia towarów i usług.

Wobec kogo Klient może zgłosić roszczenie z tytułu rękojmi?

Klient może zgłosić roszczenie z tytułu rękojmi wobec Operatora Witryny.

Jakie inne warunki mają zastosowanie?

W wypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy nie mają zastosowania żadne inne warunki poza obowiązkiem zawiadomienia firmy o istnieniu wady, pod warunkiem, że Klient może wykazać, iż produkt został sprzedany lub usługi zostały zapewnione przez Operatora Witryny. Po upływie sześciu miesięcy od momentu dostarczenia towarów lub usług za wykazanie, że wykryta wada istniała już w momencie dostawy, odpowiada Klient.

2. Odpowiedzialność za skutki wad produktu

W jakich wypadkach Klient może zgłosić roszczenie z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu?

W wypadku wadliwego produktu przenośnego Klient może dochodzić swoich praw określonych w punkcie 1 lub zgłosić roszczenie z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu.

Jakie są prawa Klienta związane z roszczeniem z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu?

W ramach roszczenia z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu Klient ma jedynie prawo wyboru naprawy lub wymiany wadliwego produktu.

Kiedy produkt zostanie uznany za wadliwy?

Produkt zostanie uznany za wadliwy w razie braku zgodności z zasadami i przepisami dotyczącymi norm jakości, obowiązującymi w chwili wprowadzenia produktu do obrotu, lub w razie braku zgodności z charakterystyką produktu określoną w dokumentacji dostarczonej przez producenta.

Przez jaki okres Klient może zgłosić roszczenie z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu?

Klient może zgłosić roszczenie z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu przez dwa lata od daty wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta. Upływ tego terminu powoduje utratę praw.

Wobec kogo Klient może zgłosić roszczenie z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu i jakie inne warunki mają zastosowanie?

Klient może zgłosić roszczenie z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu jedynie wobec producenta lub dystrybutora produktu przenośnego. W wypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu za wykazanie wady wykrytej w produkcie odpowiada Klient.

Kiedy producent (dystrybutor) może zostać zwolniony z odpowiedzialności za skutki wad produktu?

Producent (dystrybutor) może zostać zwolniony z odpowiedzialności za skutki wad produktu jedynie wtedy, gdy wykaże, że:
— produkt nie został wyprodukowany ani nie podlegał dystrybucji w ramach działalności gospodarczej producenta (dystrybutora);
— stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili wprowadzenia produktu do obrotu nie umożliwiał wykrycia wady; lub
— wada wynika ze zgodności produktu z obowiązującymi przepisami wydanymi przez organy administracji publicznej.

W celu uzyskania zwolnienia z odpowiedzialności producent (dystrybutor) musi wykazać prawdziwość jednego z powyższych stwierdzeń.

Należy pamiętać, że Klient nie może jednocześnie zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu dotyczące tej samej wady. Jeśli jednak Klient wyegzekwował roszczenie z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu, może zgłosić wobec producenta roszczenie z tytułu odpowiedzialności za wady dotyczące naprawionej części lub wymienionego produktu.

[Jeśli firma jest zobowiązana do zapewnienia obsługi gwarancyjnej na mocy odpowiednich przepisów lub umowy, w dokumencie informacyjnym należy dodać punkt 3 przedstawiony poniżej:]

3. Gwarancja

W jakich wypadkach Klient może skorzystać z praw z tytułu gwarancji?

W razie niedopełnienia zobowiązań Operator Witryny ma obowiązek zapewnienia obsługi gwarancyjnej zgodnie z dekretem nr 151/2003 (XI. 22.) w sprawie obowiązkowej gwarancji na dobra trwałego użytku w zakresie fizycznego nośnika danych, na którym Produkty są dostarczane Klientowi. Dla uniknięcia niejasności stwierdza się, że gwarancja nie obejmuje danych ani innej zawartości zapisanej na nośniku danych, a jedynie sam nośnik danych.

Przez jaki okres Klient może skorzystać z praw z tytułu gwarancji? Jakie prawa przysługują Klientowi?

Obowiązkowy okres gwarancji wynosi 1 rok od daty dostarczenia Produktu Klientowi. Klient ma prawo do korzystania z tych samych praw co w wypadku rękojmi, określonych w punkcie 1 powyżej.

Kiedy firma zostanie zwolniona z odpowiedzialności gwarancyjnej?

Firma zostanie zwolniona z odpowiedzialności gwarancyjnej tylko wówczas, jeśli wykaże, że przyczyna wady pojawiła się po dacie dostawy.

Należy pamiętać, że Klient nie może jednocześnie zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu gwarancji lub roszczenia z tytułu odpowiedzialności za skutki wad produktu oraz z tytułu gwarancji dotyczące tej samej wady. Klientowi przysługują jednak prawa wynikające z gwarancji, niezależnie od praw określonych w punktach 1 i 2.